The Way 2 Life
  אלוהים ישמור את מושיע
 
 

 

לפעמים אני תוהה האם אלוהים אוהב אותי. אם הוא אלוהים אוהב מדוע יש כל כך הרבה סבל וצער בעולם?ب

بשאלה 1:ب

                                                   

 

 

                                                   

בספרו, הנקרא התנ"ך, אלוהים מסביר שחטאינו הם הגורם לכל הסבל והצער. זה נכון שאלוהים מגלה את אהבתו לכל העולם, כפי שאנו קוראים באחד הפסוקים המצוטטים ביותר בתנ"ך:ب

:תשובה

                                                   

 

 

                                                   

ب"כי ככה אהב האלהים את העולם [בדרך זו]* עד אשר נתן את בנו את יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים".٠

הבשורה על פי יוחנן ג':16

 

                                                   

 

 

                                                   

٠*המילים בסוגריים הוספו לצורכי הסברה. ٠

לעומת זאת, לאלוהים יש עוד מה לומר:م

 

                                                   

 

 

                                                   

٠"תועבת יהוה דרך רשע; ומרדף צדקה יאהב " ٠                                                           משלי טו':9

 

 

                                                   

 

 

                                                   

٠"כי יודע יהוה דרך צדיקים; ודרך רשעים תאבד "٠                                                        תהלים א':6

 

                                                   

 

 

                                                   

אבל אינני רשע. אני בן אדם הגון ומוסרי. בוודאי הטוב שעשיתי בחיי שוקל הרבה יותר מכל רע אשר עשיתי. כיצד פסוקים אלו יכולים לחול עלי?٠

٠:2 שאלה٠

                                                   

 

 

                                                   

לפי הצדק של אלוהים אפילו האדם המוסרי ביותר נתפס בעיניו כחוטא נואש בדרכו לגיהינום. התנ"ך מלמד שאף אחד אינו מספיק טוב בעצמו כדי ללכת לגן עדן. להפך, כולנו חוטאים וכולנו אשמים לפני אלוהים.٠

:תשובה٠

                                                   

 

 

                                                   

٠"ככתוב אין צדיק אין גם אחד: אין משכיל אין דרש את אלהים"٠            אגרת פולוס השליח אל הרומיים ג':٠11٠-٠10٠

 

                                                   

 

 

                                                   

٠"עקב הלב מכל ואנש הוא; מי ידענו"٠            ירמיה יז':9

 

                                                   

 

 

                                                   

אם אני אדם כל כך רשע בעיני אלוהים, מה אלוהים יעשה לי?٠

ب שאלה 3: ب

                                                   

 

 

                                                   

 

 

                                                   

٠"כי אש קדחה באפי ותיקד עד שאול תחתית; ותאכל ארץ ויבלה ותלהט מוסדי הרים: אספה עלימו רעות; חצי אכלה בם: מזי רעב ולחמי רשף וקטב מרירי; ושן בהמות אשלח בם עם חמת זחלי עפר"   ٠           דברים לב':٠24٠-٠22٠٠

 

                                                   

 

 

                                                   

אוי, נו באמת! בוודאי הדברים אינם כה נוראים. גיהינום איננו אמיתי, נכון?٠

:שאלה 4

                                                   

 

 

                                                   

אכן, גיהינום הוא אמיתי ביותר, והדברים הם נוראים עד כדי כך לאדם אשר אינו מכיר את האדון ישו הנוצרי כמושיע. התנ"ך מזכיר פעמים רבות את הגיהינום, תוך כדי התייחסות לכך שהוא נצחי וכולל סבל תמידי.٠

תשובה:٠

                                                   

 

 

                                                   

٠"וכל איש אשר לא נמצא כתוב בספר החיים השלך באגם האש"٠

חזון יוחנן כ':15

 

                                                   

 

 

                                                   

٠"כן יהיה בקץ העולם יצאו המלאכים והבדילו את הרשעים מתוך הצדיקים: והשליכום אל תנור האש שם תהיה היללה וחרק השנים"٠

הבשורה על פי מתי יג':٠50٠-٠49٠

 

                                                   

 

 

                                                   

٠"ולכם הנלחצים רוחה אתנו יחד בהגלות האדון ישוע מן השמים עם מלאכי עזו: באש להבה להשיב נקם לאשר לא ידעו את האלהים ולא שמעו לבשורת אדנינו ישוע המשיח: אשר ישאו משפט אבדן עולם מאת פני האדון ומהדר גאונו"٠

אגרת פולוס השנית אל התסלוניקים א':٠9٠-٠7٠

 

                                                   

 

 

                                                   

זה נורא! מדוע שאלוהים יצור את הגיהינום?٠

שאלה 5:٠

                                                   

 

 

                                                   

גיהינום הוא נורא, הוא קיים מכיוון שאלוהים יצר את האדם להיות אחראי בפני אלוהים לגבי מעשיו. הצדק המושלם של אלוהים תובע תשלום עבור חטאים.٠

תשובה:٠

                                                   

 

 

                                                   

٠"כי שכר החטא הוא המות [דין גיהינום ניצחי]..."٠

אגרת פולוס השליח אל הרומיים ו':23

 

                                                   

 

 

                                                   

٠"כי כלנו עתידים להראות לפני כסא דין המשיח למען יקבל איש ואיש כפי פעלו בחיי גופו אם טוב ואם רע"٠

אגרת פולוס השנית אל הקורנתיים ה':10

 

                                                   

 

 

                                                   

٠"ואני אמר לכם כל מלה בטלה אשר ידברו בני האדם יתנו עליה חשבון ביום הדין"٠

הבשורה על פי מתי יב':36

 

                                                   

 

 

                                                   

האם זה אומר שבסוף העולם כל מי שמתו יקומו לתחייה על מנת להישפט ולהישלח לגיהינום?٠

שאלה 6:٠

                                                   

 

 

                                                   

אכן כן; זה כך, אלא אם כן קיים מישהו אשר יוכל להוות עבורנו ממלא מקום בנשיאת העונש של גיהינום ניצחי עבור חטאינו. המישהו הזה הוא אלוהים עצמו, אשר ירד לארץ כישו על מנת לשאת את זעם האל עבור כל אלו המאמינים בו.٠

תשובה:٠

                                                   

 

 

                                                   

٠"כלנו כצאן תעינו, איש לדרכו פנינו; ויהוה הפגיע בו, את עון כלנו"٠

ישעיה נג':6

 

                                                   

 

 

                                                   

٠"והוא מחלל מפשענו, מדכא מעונתינו; מוסר שלומנו עליו, ובחברתו נרפא לנו"٠

ישעיה נג':5

 

                                                   

 

 

                                                   

٠"כי מסרתי לכם בראשונה את אשר גם קבלתי כי המשיח מת בעד חטאתינו כפי הכתובים: וכי נקבר וכי הוקם ביום השלישי כפי הכתובים"٠

אגרת פולוס הראשונה אל הקורנתיים טו':٠4٠-٠3٠

 

                                                   

 

 

                                                   

٠"כי את אשר לא ידע חטאה אתו עשה לחטאה בעדנו למען נהיה בו אנחנו לצדקת אלהים" ٠

אגרת פולוס השנית אל הקורנתיים ה':21

 

                                                   

 

 

                                                   

٠האם אתה אומר שאם אני אבטח בישו כממלא מקומי, כַּאחד אשר מוענש עבור חטאיי, אז לא אצטרך לדאוג יותר לגבי הגיהינום?٠

שאלה 7:٠

                                                   

 

 

                                                   

כן, נכון הדבר! אם האמנתי בישו כמושיעי, זה כפי שכבר עמדתי לפני כס המשפט של אלוהים. ישו כממלא מקומי שילם עבור חטאיי.٠

תשובה:٠

                                                   

 

 

                                                   

٠"כל המאמין בבן יש לו חיי עולמים ואשר לא יאמין בבן לא יראה חיים כי אם חרון אלהים ישכן עליו"٠

הבשורה על פי יוחנן ג':36

 

                                                   

 

 

                                                   

אבל מה זה אומר להאמין בו? אם אני מסכים עם כל מה שאומר התנ"ך על ישו כמושיע, האם ניצלתי מללכת לגיהינום?٠

שאלה 8:٠

                                                   

 

 

                                                   

להאמין בישו אומר הרבה יותר מאשר להסכים בראש שלי עם `אמיתויות התנ"ך. זה אומר שאני הגעתי עד כדי לבטוח בתנ"ך כולו, ספר החוקים של אלוהים עבורי. זה גם אומר שיש לי רצון מתמשך וכן להיות ממושמע למצוות התנ"ך. כך אני מוצא שאני באמת מאושר כאשר אני חי כפי שאלוהים הנחה אותי בתנ"ך.٠

תשובה:٠

                                                   

 

 

                                                   

٠"ובזאת נדע כי הכרנו אותו אם נשמר את מצותיו"٠

האגרת הראשונה ליוחנן השליח ב':3

 

                                                   

 

 

                                                   

٠"לא יוכל איש לעבד שני אדנים כי אם ישנא את האחד ויאהב את האחר או ידבק באחד ויבזה את האחר לא תוכלו עבוד את האלהים ואת הממון"٠

הבשורה על פי מתי ו':24

 

                                                   

 

 

                                                   

٠האם אתה אומר שאין שום דרך להינצל מגיהינום מלבד דרך ישו? מה לגבי דתות אחרות? האם המאמינים בדתות אלו גם ילכו לגיהינום?٠

٠שאלה 9:٠

                                                   

 

 

                                                   

٠נכון. הם אינם יכולים לברוח מהעובדה שאלוהים תופס אותנו כאחראים עבור חטאינו. אלוהים דורש שנשלם על חטאינו. דתות אחרות, כולל רבות שמשתמשות בשם ישו, אינן יכולות לספק תחליף אשר ישא את חטאיי חסידיהן. ישו הוא היחיד אשר מסוגל לשאת את האשמה שלנו ולגאול אותנו. לכן, על אדם לנטוש את דתו וללמוד להאמין בתנ"ך בלבד.٠

٠תשובה:٠

                                                   

 

 

                                                   

٠"ואין הישועה באחר ואין תחת השמים שם אחר הנתן לבני אדם אשר בו נושע"٠

מעשי השליחים ד':12

 

                                                   

 

 

                                                   

٠"ויאמר אליו ישוע אנכי הנני הדרך והאמת והחיים לא יבא איש אל האב כי אם על ידי"٠

הבשורה על פי יוחנן יד':6

 

                                                   

 

 

                                                   

٠עכשיו אני מיואש. אינני רוצה ללכת לגיהינום. מה אני יכול לעשות כדי להיגאל?٠

٠שאלה 10:٠

                                                   

 

 

                                                   

٠אין דבר אשר ביכולתך לעשות כדי להביא לגאולתך. לפי התנ"ך אלוהים בלבד יכול לגאול אותך. אלוהים מבצע את הנס הגדול של הגאולה על ידי יישום מילת אלוהים (התנ"ך) ללבבות ולחיים של אלו אשר הוא מתכנן לגאול. התוצאה של נס זה של גאולה על חייו של זה שנגאל היא שעכשיו יש לו אהבה לאלוהים ולתנ"ך. הוא כעת מאושר ביותר כאשר הוא מציית לספר החוקים של אלוהים, התנ"ך. לפיכך, אם אדם רוצה באמת ובתמים להיגאל עליו לבלות זמן רב בקריאה דקדקנית או שמיעה לתנ"ך.٠

٠תשובה:٠

                                                   

 

 

                                                   

٠"לכן האמונה באה מתוך השמועה והשמועה על ידי דבר אלהים"٠

אגרת פולוס השליח אל הרומיים י':17

 

                                                   

 

 

                                                   

٠"כי בחסד נושעתם על ידי האמונה ולא מידכם היתה זאת כי מתת אלהים היא"٠

אגרת פולוס השליח אל האפסיים ב':8

 

                                                   

 

 

                                                   

٠"ואשה יראת אלהים ושמה לודיא...שמעה ٠[ פולוס אשר הביא אליה את תורת הברית החדשה] ויפתח יהוה את לבה..."٠

٠מעשי השליחים טז':14٠

 

                                                   

 

 

                                                   

٠אתה מזכיר שוב ושוב את התנ"ך. עד כמה חשוב התנ"ך?٠

٠שאלה 11:٠

                                                   

 

 

                                                   

٠התנ"ך הוא הספר החשוב ביותר בעולם משום שזהו ספר החוקים של אלוהים לגזע האנושי. על ידי קריאה או שמיעה של התנ"ך אדם הוא במקום אשר אלוהים יכול להציל אותו, אם זהו רצונו של אלוהים עבור אדם זה. בנוסף, הוא גם ילמד הרבה אמיתויות נפלאות ומדהימות על אלוהים ותוכנית הגאולה שלו. למעשה הוא שומע את קולו של אלוהים משום שאלוהים הוא מחבר התנ"ך וכך הוא מדבר אליו על ידי מילותיו (התנ"ך).٠

٠תשובה:٠

                                                   

 

 

                                                   

٠"תורת יהוה תמימה משיבת נפש; עדות יהוה נאמנה, מחכימת פתי"٠

תהלים יט':8

 

                                                   

 

 

                                                   

٠"אשרי תמימי דרך; ההלכים, בתורת יהוה"٠

תהלים קיט':1

 

                                                   

 

 

                                                   

٠האם אני יכול להתפלל שאלוהים יהיה רחום ויגאל אותי?٠

٠שאלה 12:٠

                                                   

 

 

                                                   

٠בוודאי שכן! אלוהים הוא מאוד רחום. לכן, התנ"ך אומר לנו שאנו יכולים ועלינו להתפלל אליו, בעודנו מתחננים ומפצירים בו לרחמים ולגאולה ומודים שאנו חוטאים אשר מגיע להם זעמו של אלוהים. זה לא יביא לגאולתנו אך יהיה לנו את הביטחון שאלוהים יודע על תשוקתנו העזה להיגאל.٠

٠תשובה:٠

                                                   

 

 

                                                   

٠"והמוכס היה עמד מרחוק ולא אבה אף לשאת את עיניו לשמים כי אם תופף על לבו לאמר אלהים סלח לי החוטא"٠

הבשורה על פי לוקס יח':13

 

                                                   

 

 

                                                   

٠האם עלי ללכת לכנסיה?٠

٠שאלה 13:٠

                                                   

 

                                                     
 

:٠

                                                   
 

 

                                                   
 

 

                                                   

 

 

                                                   
 

 

                                                   

 

 

                                                   

٠עלינו לזכור שאנו לא יכולים להגיע לגאולה על ידי הכנסייה או על ידי כומר, או על ידי הטבלה או על ידי אכילת הלחם הקדוש. רק האדון ישו הנוצרי אשר הוא אלוהים בעצמו יכול לגאול אותנו. התנ"ך מלמד שבזמן הנוכחי דווקא מחוץ לכנסיות אלוהים גואל מספר רב של אנשים.٠

 

                                                   

 

 

                                                   

٠"אחרי כן ראיתי והנה המון רב אשר לא יכל איש למנותו מכל הגוים והמשפחות והעמים והלשנות ויעמדו לפני הכסא ולפני השה מלבשים שמלות לבנות וכפות תמרים בידיהם" ٠

חזון יוחנן ז':9

 

                                                   

 

 

                                                   

٠בבקשה ספר לי יותר כיצד אלוהים גואל אנשים?٠

٠שאלה 14:٠

                                                   

 

 

                                                   

٠בספר הבשורה על פי יוחנן פרק 11 התנ"ך נותן דוגמה יוצאת מן הכלל המראה שאלוהים לבדו עושה את העבודה כולה של הגאולה שלנו. ישו החזיר לחיים איש בשם לעזר אשר היה מת במשך ארבעה ימים. ישו עמד מחוץ לקבר של לעזר וציווה: "לעזר קום צא". מובן שהגוויה המצחינה בתוך הקבר לא יכלה לשמוע אותו או לציית לו. התנ"ך אומר לנו שאנחנו, לפני שאנו נגאלים, אנו מתים באופן רוחני. עם זאת אלוהים מצווה אותנו לחפש את אלוהים, להאמין, להכות על חטא. לעומת זאת, בדיוק כפי שהיה זה בלתי אפשרי ללעזר המת לציית לפקודתו של ישו לצאת מהקבר, זהו בלתי אפשרי לבן אדם מת מבחינה רוחנית לציית לדרישתו של אלוהים להאמין בישו על מנת להגיע לגאולה.٠

٠תשובה:٠

                                                   

 

 

                                                   

 

 

                                                   

٠"לא יוכל איש לבוא אלי בלתי אם ימשכהו אבי אשר שלחני ואני אקימנו ביום האחרון"٠

הבשורה על פי יוחנן ו':44

 

                                                   

 

 

                                                   

אך לעזר שמע את פקודתו של ישו ואכן יצא מהקבר, אדם חי. כיצד זה קרה? משמעות הדבר היא שכאשר ישו ציווה על לעזר המת לקום ולצאת, ישו ברוחו היה חייב להיכנס לקבר הזה ונתן לגוויה המצחינה הזו חיים פיזיים, אוזניים כדי לשמוע, ורצון וכוח על מנת לציית לפקודתו. כך גם לאלו אשר אלוהים מתכנן להציל כשהוא מצווה עלינו להאמין, להכות על חטא, להגיע לגאולה, הוא מדבר אל גוייות רוחניות אשר בעצמן לעולם לא תוכלנה להגיע לגאולה. אף על פי כן יש את אלו המתחילים להאמין בישו כמושיע, אשר מגלים שהם מאושרים ביותר כשהם עושים את רצון האל. העדות היא בחייהם שבדרך כלשהיא הם קיבלו את הגאולה. דבר זה יכול להתרחש רק מכיוון שכשאלוהים ציווה עליהם להאמין הוא גם נכנס לחייהם והציל אותם. בגלל שהוא גאל אותם הם גילו שהם הגיעו להאמין בישו. הם גילו שחטא נעשה מאוד לא נעים עבורם. זה היה ברור שאלוהים בחר בהם להיות גאולים וכשהם שמעו את הבשורות אלוהים יישם את מילת אלוהים לחייהם והם קיבלו את הגאולה.٠

 

                                                   

 

 

                                                   

٠אם לא הגעת לגאולה הקשב בשקדנות לתנ"ך. קרא שוב ושוב את התנ"ך בדקדקנות וכבתוך תפילה. יתכן שגם אתה תקבל את הגאולה, ומאחר ואלוהים, דרך ספר החוקים שלו, התנ"ך, קורא לך.٠

 

                                                   

 

 

                                                   

٠לא משנה כמה נורא חיית או כמה נורא חטאת, זהו אפשרי לחלוטין שעל ידי רחמיו של אלוהים כלפיך גם אתה נבחרת על ידי אלוהים להגיע לגאולה.٠

 

                                                   

 

 

                                                   

٠עם זאת עליך לזכור שאלוהים עושה כל דבר בזמנו. לכן, עליך לחכות בסבלנות לאדון האלוהים תוך כדי המשך למידה מן התנ"ך.٠

 

                                                   

 

 

                                                   

٠"טוב ויחיל ודומם, לתשועת יהוה"٠

מגילת איכה ג':26

 

                                                   

 

 

                                                   

٠"אך הוא צורי וישועתי; משגבי, לא אמוט: על אלהים ישעי וכבודי; צור עזי מחסי, באלהים"٠

٠תהלים סב':٠8٠-٠7٠٠

 

                                                   

 

 

                                                   
 

 

                                                   
 
  Visitors 5 visitors (54 hits)