The Way 2 Life
  Si Hesus Kristo ang tagapagligtas
 

T.

Kung minsan ay naitatanong ko kung mahal ako ng Dios. Kung siya ay mapagmahal na Dios, bakitnapakaraming
pagdurusa at dalamhati sa mundo?

 

 

 

 

 

S.

Sa Kanyang aklat na tinatawag na Biblia ipinapapaliwanag ng Dios na ang ating mga kasalanan ang dahilan ng lahat ng mga pagdurusa at dalamhati. Tunay na ang ipinahahayag ng Dios ay ang kanyang pagmamahal sa buong mundo, gaya ng binasa natin sa isa sa pinakamadalas banggiting talata sa Biblia.

 

 

 

Sapagka't gayon na lamang [sa ganitong paraan] ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.

 

 

 

                                  Juan 3:16.

 

 

 


 

 

Gayunpaman, ang Dios ay may sinasabi  pa: Ang lakad ng masama ay kasuklamsuklam sa Panginoon: Nguni't iniibig niya ang sumusunod sa katuwiran.

 

 

                         

Mga Kawikaan15:9

 

 


 

 

Sapagka't nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid; Nguni't ang lakad ng masama ay mapapahamak.

 

 

                                     Mga Awit 1:6

 

 

 


 

 

 

 

T.

Ngunit hindi ako masama, ako ay matino at may magandang ugali. Tiyak na ang aking nagawang kabutihan sa aking buhay ay nakahihigit sa anomang kasamaang nagawa ko. Paanong mailalapat sa akin ang mga bersikulong ito.

 

 

 

 

 

S.

Sa panukat ng kabanalan ng Dios, kahit na ang pinakamabait na tao ay tinitignan ng Dios na isang halos wala nang pag-asang makasalanan na nasa kanyang landas patungo sa impierno. Itinuturo ng Biblia na walang isa mang may sapat na kabutihan sa kanyang sarili upang makapasok sa langit. Sa kabaligtaran, tayong lahat ay mga makasalanan at tayong lahat ay nagkasala sa harap ng Dios.

 

 

Gaya ng nasusulat, walang matuwid,    wala, wala kahi't isa; Walang nakatatalastas, walang humahanap sa Dios.

 

 

                  Roma 3:10-11

 

 


 

T.

Kung ako ay sadyang masamang tao sa paningin   ng Dios, ano ang gagawin ng Dios sa akin?

 

 

 

 

 

S.

Itinuturo ng Biblia na sa katapusan ng mundo ang   lahat ng masama ay sasailalim sa walang-hanggang kaparusahan sa isang lugar na tinatawag na impierno.

 

 

Sapagka't may apoy na nagalab sa aking galit, At nagniningas hanggang sa Sheol, At lalamunin ang lupa sangpu ng tubo  nito, At paniningasan ng apoy ang mga tungtungan ng mga bundok. Aking dadaganan sila ng mga kasamaan;      Aking gugugulin ang aking busog sa kanila; Sila'y mangapupugnaw sa gutom, at lalamunin ng maningas na init, At ng mapait na pagkalipol; At ang mga ngipin ng mga hayop ay susunugin ko sa kanila, Sangpu ng kamandag ng nangagsisiusad  sa alabok.

 

 

              Deuteronomio 32:22-24

 

 


 

T.

O, ikaw naman. Ang impierno ay hindi totoo, hindi ba? Siguradong hindi naman ganyang kasama ang mga bagay na iyan.

 

 

 

 

 

S.

Sa katunayan, ang impierno ay talagang totoo, at ang mga bagay na iyan ay ganoong kasama para sa isang hindi nakakakilala sa Panginoong Hesukristo bilang kanyang tagapagligtas. Ang impierno ay malimit banggitin sa Biblia na nagpapahiwatig na ito ay  walang-hanggan at may paghihirap na walang katapusan.

 

 

At kung ang sinoman ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagatdagatang apoy.

 

 

      Apocalipsis 20:15

 

 


 

 

Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan: lalabas ang mga anghel    at ihihiwalay ang masasama sa matutuwid, at sila'y igagatong sa kalan ng apoy: diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin.

 

 

 Mateo 13:49-50

 

 


 

 

... sa paghahayag ng Panginoong Jesus mula sa langit na kasama ang mga anghel ng kaniyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy. Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Dios, at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Evangelio ng ating Panginoong Jesus; Na siyang tatanggap  ng kaparusahan, na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kaniyang kapangyarihan.

 

 

       2 Tesalonica 1:7-9

 

 


 

T.

Nakakatakot iyan! Bakit lilikha ang Dios ng impierno?

 

 

 

 

 

S.

Ang impierno ay totoong nakakatakot, at mayroon nito sapagkat ang tao ay nilikha ng Dios upang managot sa kanyang mga kilos. Ang ganap na katarungan ng Dios ay humingi ng kabayaran sa kasalanan.

 

 

Sapagka't ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan; datapuwa't ang kaloob na walang bayad ng Dios ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na Panginoon natin.

 

 

                 Roma 6:23

 

 


 

 

Sapagka't tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Cristo; upang tumanggap ang bawa't isa  ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya, maging mabuti o' masama.

 

 

2 Corinto 5:10

 

 


 

 

At sinasabi ko sa inyo, na ang bawa't salitang wa-lang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom.

 

 

 Mateo 12:36

 

 


 

T.

Nangangahulugan ba iyan na sa katapusan ng mundo, ang bawa't isa ay bubuhayin muli upang hatulan at papuntahin sa impierno?

 

 

 

 

 

S.

Oo, tunay nga iyan, maliban na lamang kung may  isang maaaring maging kahalili natin sa pagtanggap   ng pagdurusa ng walang katapusang kaparusahan para sa ating mga kasalanan. Ang isang iyan ay ang Dios mismo, na Siyang pumarito sa lupa bilang si    Jesucristo upang danasin ang poot ng Dios para sa  lahat ng sumasampalataya sa kanya.

 

 

Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw; tayo ay tumungo bawa't isa sa kaniyang sariling daan; at ipinasan sa kaniya ng Panginoon ang kasamaan  nating lahat.

 

 

    Isaias 53:6

 

 


 

 

Nguni't siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsa-langsang, siya'y nabugbog  dahil sa ating mga kasamaan, ang parusa ng tungkol sa ating kapaya-paan ay nasa kaniya; at sa pamamagitan ng kani-yang mga latay ay nagsigaling tayo.

 

          Isaias 53:5

 


Sapagka't ibinigay ko sa inyo una sa lahat, ang akin namang tinanggap: na si Cristo  ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan; at siya'y inilibing; at siya'y muling binuhay nang kat-long araw ayon sa mga kasulatan;

 

 1Corinto 15:3-4

 


 

Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kaniyang inaring may sala dahil sa atin; upang tayo'y maging sa kaniya'y  katuwiran ng Dios.

 

                                       11 Corinto 5:21

 


 

T.

Sinasabi mo ba na, kung magtitiwala ako kay  Cristo bilang aking kahalili, bilang Siyang pina-rusahan para sa aking mga kasalanan, hindi na   ako dapat mabagabag pa tungkol sa impierno?

 

 

 

 

 

S.

Oo, gayon nga! Kung ako ay may pananampalataya  kay Cristo bilang aking sariling Tagapagligtas, ito'y tulad na rin na ako'y tumayo sa harap ng Hukumang Trono ng Dios. Si Cristo na aking kapalit ang  nagbayad para sa aking mga kasalanan.

 

Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan; nguni't ang hindi tumatalima sa Anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang poot ng Dios ay sumasa kaniya.

 

                      Juan 3:36

 


 

T.

Nguni't ano ang ibig sabihin ng pagsasampalataya sa Kaniya? Kung ako ay sumasang-ayon sa lahat   ng sinasabi ng Biblia tungkol kay Cristo bilang Tagapagligtas, Ako ba ngayon ay ligtas mula sa impierno?

 

 

 

 

 

S.

Ang pagsampalataya kay Cristo ay may higit na kahulugan kaysa pagsang-ayon sa kaisipan sa mga katotohanan ng Biblia. Ito ay nangangahulugan na nagawa kong magtiwala sa buong Biblia, ang aklat ng batas ng Dios para sa akin. Nangangahulugan din  ito na ako'y may patuloy na masidhing pagnanasa na maging masunurin sa mga kautusan ng Biblia.Sa gayon ay nakikita ko na ako ay tunay na maligaya  sa aking pamumuhay ayon sa iniuutos sa akin ng Dios sa Biblia.

 

At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y
ating nakikilala, kung tinutupad natin and kaniyang mga utos.

 

                       1 Juan 2:3

 


 

Sinoma'y hindi makapaglilingkod sa dalawang panginoon: sapagka't kapopootan niya ang isa, at iibigin ang ikalawa: o' kaya'y magtatapat siya sa isa,  at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Dios at sa mga kayamanan.

 

                Mateo 6:24

 


 

T.

Sinasabi mo ba na walang paraan upang  makatakas mula sa impierno maliban sa pamamagitan ni Jesus? Paano naman ang ibang relihiyon, kasama na iyong mga naghahayag ng pananampalataya kay Cristo? Ang kanila bang  mga tagasunod ay tutungo rin sa impierno?

 

 

 

 

 

S.

Oo. Tunay nga iyan. Hindi nila matatakasan ang katotohang mananagot tayo sa ating mga kasalanan. Hinihingi ng Dios na tayo ay magbayad sa ating mga kasalanan. Ang ibang mga relihiyon ay walang maibibigay na kahalili upang ipagdusa ang mga kasalanan ng kanilang mga tagasunod.
Si Cristo  lamang ang makapagtataglay ng ating mga kasalanan  at makapagliligtas sa atin. Samakatuwid, dapat    iwanan ng isang tao ang kaniyang relihiyon at magtiwala lamang sa Biblia.

 

At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan;
sapagka't walang ibang pangalan sa silong ng langit,na ibinigay  sa mga tao, na sukat nating ikaligtas.

 

               Mga Gawa 4:12

 


 

Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang ka-totohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparo-roon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko.

 

                   Juan 14:6

 


 

 

Ito ay sa dahilang ang makatarungang paghuhukom  ng Dios ay nasa lahat ng kongregasyon o simbahan samantalang inihahanda ng Dios ang sanlibutan para   sa Araw ng Paghuhukom na halos narito na.

 

 


 

T.

Ako ngayo'y puno ng pangamba. Hindi ko nais tumungo sa impierno. Ano ang aking magagawa upang maligtas?

 

 

 

 

 

S.

Wala kang magagawa upang mailigtas ang iyong   sarili. Sinasabi ng Biblia na ang Dios lamang ang makapagliligtas. Ginagawa ng Dios ang kahanga-hangang himala ng pagliligtas sa pamamagitan ng pagpahid ng Salita ng Dios (ang Biblia)
sa mga puso at buhay ng mga taong Kaniyang binabalak iligtas, At bilang bunga ng  himala ng pagliligtas na ito sa buhay ng iniligtas na  tao, siya ngayo'y may pag-ibig sa Dios at Biblia. Magkakaroon lamang siya ng tunay na kaligayahan kung siya ay tumutupad sa aklat ng batas ng Dios, ang Biblia Sa gayon, kung ang isang tao ay may     tunay na pagnanasa na maging ligtas,   nangangailangang gumugol siya ng oras sa maingat na pagbabasa ng Biblia o sa pakikinig dito.

 

 

Kaya nga ang paniniwala'y nanggagaling
sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa
pamamagitan ng salita ni Cristo.

 

 

  Mga Taga Roma 10:17

 

 

 


 

 

Sapagka't sa biyaya kayo'y   nangangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Dios.

 

 

               Mga Taga Efeso 2:8

 

 

 


 

 

At isang babaing nangangalang Lidiang nakikinig  sa amin: na binuksan ng Panginoon ang kaniyang puso upang unawain ang mga bagay na sinalita
ni Pablo.

 

 

                     Mga Gawa 16:14

 

 

 


 

T.

Lagi mong binabanggit ang Biblia? Gaano  kahalaga ang Biblia?

 

 

 

 

 

S.

Ang Biblia ang pinakamahalagang aklat sa buong mundo dahil ito ang aklat ng batas ng Dios para sa sangkatauhan.
Sa pamamagitan ng pagbabasa o pakiknig sa Biblia, ang isang tao ay nasa lugar kung saan siya ay maililigtas ng Dios, kung iyon ang kalooban ng Dios para sa kaniya. Dagdag pa, matututunan niya ang maraming kamangha-mangha at magagandang katotohanan ukol sa Dios at ang Kaniyang plano ng kaligtasan. Nakakapakinig siya sa Salita ng Dios dahil ang Dios ang may-akda ng Biblia, at sa gayo'y ang nagsasalita sa kaniya sa pamamagitan ng Kaniyang Salita (ang Biblia).

 

 

 

Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal, na nag-sasauli ng kaluluwa: Ang patotoo ng Dios ay tunay, na nagpapantas sa hangal.

 

 

 

               Mga Awit 19:7

 

 

 


 

 

 

Mapalad silang sakdal, na nagsisilakad sa kautusan ng Panginoon.

 

 

 

                  Mga Awit 119:1

 

 

 


 

T.

Maaari ba akong manalangin upang kahabagan  ako ng Dios at iligtas Niya?

 

 

 

 

 

S.

Oo! May awa ang Dios. Sa gayo'y sinasabi sa atin ng Biblia na maaari, at dapat tayong manalangin sa Kanya, humingi ng awa para sa kaligtasan, aminin na tayo ay makasalanan at karapatdapat tumanggap ng poot ng Dios. Hindi ito makapagdudulot ng kaligtasan sa atin, ngunit makakasiguro tayo na alam ng Dios ang ating masidhing pagnanais na maging ligtas.

 

 

 

Datapuwat't ang maniningil ng buwis, na nakatayo sa malayo, ay ayaw na itingin man lamang ang ka-niyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib, na sinasabi, Dios , ikaw ay maha-bag sa akin, na isang makasalanan.

 

 

 

                   Lucas 18:13

 

 

 


 

T.

Dapat ba akong dumalo sa simbahan?

 

 

 

 

 

S.

Sinasabi sa atin ng Biblia na sa halos 2000 taon buhat nang mamatay si Jesus sa krus, iyong mga nananampalataya kay Jesus, kung maaari ay maging miyembro tayo ng isang simbahan. Dapat nating tandaan na hindi tayo maililigtas ng isang simbahan o ng isang pastor o isang pari o binyag sa tubig o ng kumunyon. Tanging ang Panginoong Jesukristo, na Siyang Dios mismo, ang makapagliligtas sa atin. Itinuturo sa atin ng Biblia na kasalukuyang panahon, sa labas ng mga simbahan nagliligtas ang Dios ng napakaraming tao. Subalit ang Kataas-taasan ay hindi tumitira sa mga banal na dakong gawa ng mga kamay, tulad sa sinasabi ng propeta: Mga Gawa 7:48.

Siya na aming nakita at narinig ay isinasalaysay namin sa inyo upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikipag-isa sa amin. Tunay na ang pakikipag-isa ay sa Ama at sa kaniyang Anak na si Jesucristo. 1 Juan 1:3. Iisa ang ininom nilang espirituwal na inumin dahil uminom sila mula sa espirituwal na bato na sumunod sa kanila. Ang batong ito ay si Cristo. 1 Mga Taga-Corinto 10:4.

 

 

 

Kaya nga pagkakita ninyo ng kasuklamsuklam na paninira, na sinalita  sa pamamagitan ng propeta Daniel, na natatayo sa dakong banal (unawain ng bumabasa), Kung magkagayo'y magsitakas sa mga bundok (tungo kay Cristo) ang mga nangasa Judea(pampook na simbahan).

 

 

 

         Mateo 24:15-16

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako, at narito, ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinoman, na mula sa bawa't bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika, na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng Cordero, na nangadaramtan  ng mapuputing damit, at may mga palma  sa kanilang mga kamay;

 

 

 

       Apokalipsis 7:9

 

 

 


 

T.

Maaari bang magpaliwanag ka pa tungkol sa kung paano nagliligtas ang Dios ng mga tao?

 

 

 

 

 

S.

Ang Biblia, sa Juan 11, ay nagbibigay
ng napakagandang halimbawa na nagpapakita na ang Dios lamang ang gumagawa ng lahat sa pagliligtas sa atin. Ibinangon ni Cristo ang isang lalaking nangangalang Lazaro na patay na ng
apat na araw. Tumayo si Jesus  sa labas ng libingan ni Lazaro at nagutos "Lazaro, lumabas ka." Malinaw na hindi madidinig o  masusunod ng isang namamahong bangkay sa loob ng libingan ang salita ni Jesus. Sinasabi sa atin ng Biblia na bago tayo maligtas, tayo ay patay sa Espiritu. Ngunit inuutusan tayo ng Dios na hanapin ang Dios, sumampalataya at magsisi. Gayunpaman, tulad ng  patay na si Lazaro na imposibleng sumunod sa utos ni Jesus na lumabas mula sa libingan, imposible para sa isang taong patay patay sa Espiritu ang sumunod sa utos ng Dios na sumampalataya kay Jesus para sa kaligtasan.

 

 

 

Walang taong makalalapit sa akin,  maliban nang ang Amang nagsugo sa   akin ang sa kaniya'y magdala sa akin; at siya'y aking ibabangon sa huling araw.

 

 

 

                Juan 6:44

 

 

Ngunit narinig ni Lazaro ang utos ni Jesus at siya'y lumabas mula sa libingan, bilang isang buhay na tao. Paano nangyari ito? Nangangahulugan ito na nang   nag-utos si Jesus kay Lazaro na bumangon, si Jesus,    sa Kaniyang Espiritu, ay nangailangang pumasok sa libingan ng namumulok na bangkay at bigyan ito ng buhay pisikal, pandinig, at kalooban at lakas upang sundin nito ang utos ni Cristo. Tulad nito, para sa mga taong pinaplanong iligtas ng Dios, sa Kanyang pag-utos sa atin na sumampalataya, magsisi, at maging ligtas, nagsasalita Siya sa mga bangkay sa Espiritu-nila na sa pamamagitan lamang ng sarili ay hindi maaaring maging ligtas. Ngunit may mga nagsisimulang manampalataya kay Jesus bilang Taga-pagligtas, na nakikita ang sarili bilang pinakamaliga-ya sa tuwing ginagawa nila ang kalooban ng Dios. Ang katunayan  na sila ay naligtas ay nasa kanilang buhay. Maaari lamang mangyari ito sa dahilang, sa pag-utos ng Dios sa kanila na sumampalataya, pumasok rin ang Dios sa kanilang buhay at sila'y iniligtas . Dahil sila'y iniligtas Niya, natagpuan nila ang sarili na sumasampalataya  kay Jesus. Natagpuan nila na ang kasalanan ay naging hindi-kaiga-igaya sa kanila. Nagpapakita ito na sila ay pinili ng Dios upang maligtas, at nang kanilang  madinig ang Evanghelio, ipinahid ng Dios ang Salita  ng Dios sa kanilang buhay, at sila nga'y naging ligtas.

Kung ikaw ay hindi ligtas, magsikap makinig sa Biblia. Nang may pag-iingat at pagdarasal, basahin at basahin ang Biblia. Maaaring ikaw rin ay makakatanggap ng kaligtasan kapag tinawag ka ng Dios, sa pa-mamagitan ng Kaniyang aklat ng batasang Biblia HINDI MAHALAGA KUNG GAANO KASAMA ANG IYONG NAGING BUHAY O GAANO KATERIBLE ANG IYONG MGA NAGING PAGKAKASALA, MAAARING IKAW, SA PAMAMAGITAN NG AWA NG DIOS, AY   PINILI KA NG DIOS NA MAGING LIGTAS. Ngunit tandaan, ginagawa ng Dios ang lahat sa Ka-niyang panahon. Samakatuwid, dapat kang matiya-gang maghintay sa Dios samantalang ikaw ay patuloy na natututo mula sa Biblia.

 

 

 

Mabuti nga na ang tao ay umasa at maghintay na tahimik sa pagliligtas ng Panginoon.

 

 

 

                              Panaghoy 3:26

 

 

 


 

 

 

Nasa Dios ang aking kaligtasan at aking kaluwalhatian; ang malaking bato ng  aking kalakasan, at ang kanlungan ko'y nasa Dios. Magsitiwala kayo sa kaniya buong panahon, kayong bayan; buksan ninyo ang inyong dibdib sa harap niya; Dios ay kanlungan sa atin.

 

 

 

       Mga Awit 62:7,8

 

                                   

 

 
  Visitors 5 visitors (15 hits)