The Way 2 Life
  Jēzus Kristus, Pestītājs
 

J-1 Es dažreiz domāju, vai Dievs mani mīl. Ja Viņš ir mīlošs Dievs, tad kāpēc pasaulē ir tik daudz ciešanu un skumju?

A Viņa grāmatā, ko sauc par Bībeli, Viņš skaidro, ka visu ciešanu un skumju pamatā ir mūsu grēki. Ir tiesa, ka Dievs atklāj Savu mīlestību pret visu pasauli, kā mēs to lasām vienā no visvairāk citētākajiem Bībeles pantiem:

 

  Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo Dēlu, lai visi, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.
  Jāņa evaņġēlijs 3:16

Tomēr Dievam ir kas vairāk sakāms:

 

  Bezdievja ceļš tam Kungam ir negantība, bet kas dzenas pēc taisnības, to viņš mīl.
  Salamana pamācības 15:9

 

  Jo tas Kungs pazīst taisno ceļu, bet bezdievīgo ceļš ved uz postu.
  Psalms 1:6

J-2. Bet es neesmu ļauns. Esmu godīgs, morāls cilvēks. Pilnīgi noteikti mani labie darbi ar uzviju atsver ļaunos, ko man ir gadījies izdarīt. Kā šie panti var attiekties uz mani?

A Pēc Dieva standartiem, pat cilvēks ar visaugstāko morāli Dieva priekšā ir izmisis grēcinieks savā ceļā uz elli. Bībele māca, ka neviens nav pietiekoši labs pats sevī, lai dotos uz Debesīm. Tieši pretēji, mēs visi esam grēcinieki, un mēs visi esam vainīgi Dieva priekšā.

 

  Gluži, kā ir rakstīts: „Nav neviena taisna, it neviena. Nav neviena, kas saprot, neviena, kas meklē Dievu.”
  Pāvila vēstule Romiešiem 3:10-11

 

  Sirds ir ļaunprātīgi lokana pret visu, tā ir viltīga. Kas to var izdibināt?
  Jeremijas 17:9

J-3 . Ja jau es esmu tik grēcīgs cilvēks Dieva priekšā, ko Dievs man nodarīs?

A Bībele māca, ka pēc pasaules gala visi grēcinieki saņems mūžīgo sodu vietā, ko sauc par Elli.

 

  Jo uguns ir iedegusies no manām dusmām, un liesmas ir izplatījušās līdz apakšzemes dziļumiem un aprīs zemi ar tās augļiem un aizdedzinās kalnu pamatus. Es sakrāšu ļaunumu pār viņiem, Es raidīšu savas bultas uz viņiem. Badā būs tiem izġinst, sērgās būs tiem izdēdēt un no slimībām tiem būs iztvīkt, tad es vēl pret tiem vērsīšu zvēru zobus kopā ar pīšļos līdēju čūsku indi.
  Piektā Mozus 32:22-24

J-4 Nu izbeidziet, taču! Elle nav īsta, vai ne! Nav taču tik slikti!

A Patiešām, Elle ir ļoti īsta, un patiešām slikti ir cilvēkam, kas nepazīst Kungu Jēzu Kristu kā Glābēju. Bībele dod daudz atsauces uz Elli, norādot, ka tā ir gan mūžīga, gan sastāv no mūžīgām ciešanām.

 

  Ja kas nebija rakstīts dzīvības grāmatā, to iemeta uguns jūrā.
  Jāņa atklāsmes grāmata 20:15

 

  Tā tas būs pasaules pastarā galā: eņġeļi izies un atšķirs ļaunos no labajiem un tos metīs degošā ceplī, tur būs kaukšana un zobu trīcēšana.
  Mateja evaņġēlijs 13:49-50

 

  . . . Kungs Jēzus atklāti parādīsies no debesīm ar savas varenības eņġeļiem uguns liesmās un turēs tiesu pār tiem, kas Dievu neatzīst un kas neklausa mūsu Kunga Jēzus evaņġēlijam. Tie kā sodu saņems mūžīgu pazušanu no tā Kunga vaiga un viņa varenās majestātes.
  Pāvila 2. vēstule tesaloniķiešiem 1:7-9

J-5 Tas ir briesmīgi! Kāpēc gan lai Dievs radītu Elli?

A Elle ir briesmīga, un tā pastāv, jo Dievs ir radījis cilvēku tādu, lai viņš varētu atskaitīties Dieva priekšā par saviem darbiem. Dieva perfektā taisnība prasa samaksu par grēkiem.

 

  Tā tad grēka alga ir nāve...
  Pāvila vēstule romiešiem 6:23

 

  Jo mums visiem jāparādās Kristus soġa krēsla priekšā, lai ikviens saņemtu algu par to, ko miesā būdams darījis, vai labu, vai ļaunu.
  Pāvila 2. vēstule korintiešiem 5:10

 

  Bet es jums saku: Par ikkatru veltīgu vārdu, ko cilvēki runās, tiem būs jāatbild tiesas dienā.
  Mateja evaņġēlijs 12:36

J-6 Vai tas nozīmē, ka pēc pasaules gala pienākšanas visi tiks atdzīvināti, lai tiktu tiesāti un nogādāti Ellē?

A Tas patiešām tā ir; tas ir, ja vien eksistē kāds, kas varētu aizvietot mūs soda izciešanā mūžīgā nolādētībā par mūsu grēkiem. Tas kāds ir Dievs pats, kurš ieradās uz zemes kā Jēzus Kristus, lai izciestu Dieva dusmas par visiem, kas Viņam tic.

 

  Mēs visi maldījāmies kā avis, ikviens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet tas Kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam.
  Jesajas 53:6

 

  Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti.
  Jesajas 53:5

 

  Jo es jums vispirms esmu mācījis, ko es pats saņēmu, ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem, un ka viņš aprakts, un trešajā dienā augšāmcēlies pēc rakstiem.
  Pāvila 1. vēstule korintiešiem 15:3-4

 

  To, kas grēku nepazina, viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs viņā kļūtu Dieva taisnība.
  Pāvila 2. vēstule korintiešiem 5:21

J-7 Vai Jūs sakāt, ka, ja es ticu Kristum kā manam aizvietotājam, jo Viņš tika sodīts par maniem grēkiem, tad man vairs nebūs jāuztraucas par Elli?

A Jā, tā tas ir! Ja es ticētu Kristum kā manam glābējam, tad tas ir it kā es jau stāvētu pie Dieva Tiesas Troņa. Kristus kā mans aizvietotājs ir samaksājis par maniem grēkiem.

 

  Kas tic Dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība. Bet, kas Dēlam neklausa, tas dzīvības neredzēs, bet Dieva dusmība paliek uz viņa.
  Jāņa evaņġēlijs 3:36

J -8 Bet ko nozīmē ticēt Viņam? Ja es piekrītu visam, ko Bībele saka par Kristu kā glābēju, vai tad es esmu glābts no došanās uz Elli?

A Ticēšana Kristum nozīmē daudz vairāk nekā piekrišana Bībeles patiesībām. Tas nozīmē, ka man ir jātic visai Bībelei, Dieva Likumu grāmatai priekš manis. Tas nozīmē arī to, ka man ir nepārtraukta kaislīga vēlme būt paklausīgam Bībeles pavēlēm. Jo es esmu atklājis, ka es esmu patiesi laimīgs dzīvojot saskaņā ar Dieva norādījumiem Bībelē.

 

  No tā mēs noprotam, ka esam viņu atzinuši, ja turam viņa baušļus.
  Jāņa 1. vēstule 2:3

 

  Neviens nevar kalpot diviem kungiem: vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, jeb viņš vienam pieķersies un otru atmetīs. Jūs nevarat kalpot Dievam un mantai.
  Mateja evaņġēlijs 6:24

J -9 Vai Jūs sakāt, ka nav citu ceļu kā izbēgt no Elles kā tikai caur Kristu? Kā ir ar citām reliġijām, ieskaitot tās, kuras sludina ticību Kristum? Vai to sekotāji arī nokļūs ellē?

A Jā, patiešām. Viņi nevar izbēgt no fakta, ka Dievs mūs tur atbildīgus par mūsu grēkiem. Dievs pieprasa, lai mēs atbildētu par mūsu grēkiem. Citas reliġijas nevar nodrošināt aizvietotāju, kas uzņemtos atbildību par viņu sekotāju grēkiem. Kristus ir vienīgais, kurš var uzņemties mūsu vainu un glābt mūs. Tāpēc ikvienam ir jāpamet sava reliġija un jāuzticas tikai Bībelei.

 

  Nav pestīšanas nevienā citā; jo nav neviens cits vārds zem debess cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana.
  Apustuļu darbi 4:12

 

  Jēzus viņam saka: „Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur mani.
  Jāņa evaņġēlijs 14:6

J-10 Tagad es esmu izmisis. Es nevēlos doties uz Elli. Kas man ir jādara, lai taptu glābts?

A Jūs neko nevarat izdarīt, lai sevi glābtu. Bībele saka, ka tikai Dievs var tevi izglābt. Dievs veic lielo pestīšanas brīnumu, attiecinot Dieva Pasauli (Bībeli) uz to sirdīm un dzīvēm, kurus Viņš ir iedomājis glābt. šī pestīšanas brīnuma ietekme uz glābto cilvēku ir tāda, ka tagad viņam ir mīlestība uz Dievu un Bībeli. Tagad viņš vislaimīgākais ir tad, kad viņš klausa Dieva Likumu grāmatai, Bībelei. Tāpēc, ja cilvēks tiešām vēlas tapt glābts, viņam daudz laika būtu jāpavada uzmanīgi lasot vai klausoties Bībeli.

 

  Tā tad ticība nāk no sludināšanas, un sludināšana no Kristus pavēles.
  Pāvila vēstule romiešiem 10:17

 

  Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana.
  Pāvila vēstule efeziešiem 2:8

 

  Klausījās arī kāda dievbijīga sieviete, vārdā Lidija.. viņai tas Kungs atvēra sirdi Pāvila vārdiem.
  Apustuļu darbi 16:14

J-11 Jūs visu laiku atsaucieties uz Bībeli. Cik svarīga ir Bībele?

A Bībele ir pati svarīgākā grāmata pasaulē, jo tā ir Dieva Likumu grāmata cilvēku dzimtai. Lasot vai klausoties Bībeli cilvēks ir vietā, kur Dievs var viņu izglābt, ja tāda ir Dieva griba pret šo cilvēku. Papildus viņš iemācīsies arī daudzas apbrīnojamas un bijību iedvesmojošas patiesības par Dievu un Viņa pestīšanas plānu. Viņš patiesi dzirdēs Dieva balsi, jo Dievs ir Bībeles autors, un tāpēc runā uz šo cilvēku ar Viņa vārdiem (Bībeli).

 

  Tā Kunga pavēles ir taisnas, tās dara sirdi priecīgu, tā Kunga bauslis ir skaidrs, tas apskaidro acis.
  Psalmi 19:8

 

  Svētīgi tie, kas ir nenoziedzīgi savos ceļos, kas staigā pēc tā Kunga baušļiem!
  Psalmi 119:1

J-12 Vai es varu lūgt, lai Dievs ir žēlīgs un glābj mani?

A Pilnīgi noteikti, Jā! Dievs ir žēlīgs. Tāpēc Bībele mums saka, ka mēs varam un mums būtu jālūdz Viņu, lūdzoties un izlūdzot žēlastību pestīšanai, atzīstot, ka mēs esam grēcinieki, kas ir pelnījuši Dieva dusmas. Tas mūs neglābs, bet mēs būsim droši, ka Dievs zina mūsu kvēlo vēlmi tapt glābtiem.

 

  Turpretim muitnieks, iztālēm stāvēdams, neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm, bet sita pie savām krūtīm un sacīja: Dievs esi man grēciniekam žēlīgs!
  Lūkas evaņġēlijs 18:13

Mums ir jāatceras, ka mūs nevar glābt baznīca, garīdznieks vai mācītājs, vai arī baptistu ūdens, vai arī konfesijas dievkalpojumā. Vienīgi Kungs Jēzus Kristus, kas ir Dievs Pats savā personā var mūs glābt. Bībele māca, ka pašlaik Dievs glābj lielu daudzumu cilvēku ārpus baznīcām.

 

  Pēc tam es redzēju, un raugi: liels pulks- ko saskaitīt neviens nevarēja – no visām tautām, no ciltīm, tautībām un valodām stāvēja goda krēsla priekšā un Jēra priekšā, apġērbti baltās drēbēs un ar palmu zariem rokās,
  Jāņa atklāsmes grāmata 7:9

J-14 Lūdzu, pastāstiet man vairāk, kā Dievs glābj cilvēkus.

A Bībele Jāņa evaņġēlija 11 nodaļā sniedz mums lielisku piemēru kā Dievs viens pats veic darbu, lai mūs glābtu. Kristus atgrieza dzīvību vīram vārdā Lācars, kurš bija miris četras dienas. Jēzus stāvēja ārpus Lācara kapa un pavēlēja: „Lācar, nāc ārā”. Acīmredzami, smakojošais līķis nevarēja Viņu dzirdēt vai Viņu paklausīt. Bībele mums vēsta, ka pirms mēs topam glābti, mēs esam garīgi miruši. Un, tomēr, Dievs mums liek Viņu meklēt, ticēt, nožēlot. Lai vai kā, tikpat neiespējami kā mirušajam Lācaram bija paklausīt Jēzus pavēlei iznākt no kapa, ir neiespējami garīgi mirušam cilvēkam paklausīt Dieva pavēlei ticēt Jēzum pestīšanas dēļ.

 

  Neviens nevar nākt pie manis, ja viņu nevelk Tēvs, kas mani sūtījis, un es celšu viņu augšā pastarā dienā.
  Jāņa evaņġēlijs 6:44

Tomēr Lācars dzirdēja Jēzus pavēli un iznāca no kapa dzīvs. Kā tas notika? Tas nozīmēja, ka kad Jēzus pavēlēja mirušajam Lācaram nākt ārā, Jēzus Savā Garā iegāja kapā un deva šim smakojošajam līķim fizisku dzīvību, ausis dzirdēšanai, un gribu un spēku paklausīt Kristus pavēlei. Līdzīgi kā tiem, kurus Dievs grib glābt, viņš pavēl mums ticēt, nožēlot, kļūt glābtiem, Viņš runā ar garīgiem līķiem, kuri paši nevarētu glābties. Un tomēr ir tādi, kas sāk ticēt Jēzum kā Glābējam, kas atklāj, ka viņi ir vislaimīgākie, kad viņi pilda Dieva gribu. Pierādījums viņu dzīvē ir tāds, ka viņi kaut kādā veidā ir tapuši glābti. Tas var notikt tikai tāpēc, ka Dievs pavēlēja viņiem ticēt, Dievs iegāja viņu dzīvēs un izglāba viņus. Tāpēc, ka viņš tos izglāba, viņi atklāja, ka viņi ir sākuši ticēt Jēzum. Viņi atklāja, ka grēks tiem kļuvis ļoti nepatīkams. Tas bija nepārprotami, ka Dievs bija izvēlējies viņus, lai viņi taptu glābti, un, kad viņi izdzirdēja Dieva evaņġēliju, viņi attiecināja Dieva vārdu uz savām dzīvēm un tapa glābti.

Ja tu vēl neesi glābts, rūpīgi uzklausi Bībeli. Uzmanīgi un lūdzot lasi to. Iespējams, ka arī tu tapsi glābts, kad Dievs caur savu Likumu grāmatu, Bībeli, tevi sauks.

NAV NOZĪMES, CIK BRIESMĪGI TU ESI DZĪVOJIS VAI CIK ŠAUSMĪGI GRĒKOJIS, IR PILNĪBĀ IESPĒJAMS, KA AR DIEVA ŽĒLASTĪBU ARĪ TU ESI DIEVA IZVĒLĒTS, LAI TAPTU GLĀBTS.

Atceries, lai vai kā, Dievs Savā laikā dara visu. Tāpēc tev vajadzētu pacietīgi gaidīt uz Dievu un tajā laikā turpināt mācīties no Bībeles.

 

  Ir labi- būt pacietīgam un klusā garā cerēt un gaidīt uz tā Kunga palīdzību.
  Raudu dziesmas 3:26

 

  Tikai Viņš ir mans akmens kalns un mans palīgs, mans patvērums, es gan netikšu satricināts! Dievs ir mans svētības avots un mans gods, mana stiprā klints, mans patvērums ir Dievs!
  Psalmi 62:7,8
 
  Visitors 5 visitors (40 hits)