The Way 2 Life
  Chúa Kitô là Đấng Cứu Rỗi
 
                         Chúa Kitô là Đấng Cứu Rỗi

H 1: Đôi khi tôi tự hỏi không biết Thượng Đế có yêu tôi không. Nếu Ngài là một Thượng Đế yêu thương, tại sao lại có quá nhiều đau khổ và buồn thảm trong trần thế?

Đ: Trong quyển sách của Ngài gọi là Kinh thánh, Thượng Đế cho biết tội của chúng ta là nguyên nhân của mọi đau khổ và sầu não. Thật vậy, một trong những câu thường được trích ra nhiều nhất từ Kinh thánh để bày tỏ tình yêu của Thượng Đế cho toàn thể nhân loại : Vì Đức Chúa Trời    [ theo cách này] yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Giăng 3:16 Tuy nhiên, Thượng Đế phán thêm: Đường lối kẻ ác lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va; Nhưng Ngài thương mến người nào theo sự công bình. Châm ngôn 15:9 Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, Song đường kẻ ác rồi bị diệt vong. Thi-Thiên 1:6

H 2: Nhưng tôi không phải là người xấu xa. Tôi là người đàng hoàng, ăn ở đạo đức. Chắc chắn những việc lành mà tôi đã làm trong đời mình trội hơn những điều xấu mà tôi đã vi phạm. Làm thế nào những câu Kinh thánh trên có thể áp dụng cho tôi được?

Đ: Theo tiêu chuẩn thánh thiện của Thượng Đế, một người dầu có ăn ở đạo đức nhất , đều được Thượng Đế xem như là một tội nhân tuyệt vọng và liều lĩnh đang trên con đường tiến vào địa ngục. Kinh thánh dạy rằng không một ai tự mình ăn ở tốt lành đủ để vào thiên đàng. Trái lại, tất cả chúng ta là tội nhân. Trước mặt Thượng Đế, tất cả chúng ta đều phạm tội. Như có chép rằng: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Rô-ma 3:10-11 Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được? Giê-rê-mi 17 :9

H 3: . Nếu tôi là người gian ác như vậy trước mặt Thượng Đế, Ngài sẽ làm gì đối với tôi?

Đ: Kinh thánh dạy rằng đến ngày tận thế, tất cả những người gian ác đều sẽ chịu hình phạt đời đời ở một nơi gọi là Hỏa ngục và thời điểm này có lẽ rất gần. Có rất nhiều bằng chứng trong Kinh thánh cho thấy mùa thu năm 2011 là lúc tận thế. Xin liên lạc với Family Radio để được biếu tặng cuốn sách “ Sự cuối cùng của Thời gian “, cuốn sách này đưa ra rất nhiều tin tức Kinh thánh liên quan đến thời gian biểu về ngày tận thế. Vì có lửa nổi phừng trong cơn giận ta, Cháy cho đến đáy sâu âm phủ, Thiêu-nuốt đất và thổ sản, Cùng cháy đốt nền các núi. Ta sẽ chất những tai vạ trên mình chúng nó, bắn chúng nó hết các tên ta. Chúng nó sẽ bị đói hao mòn, bị rét tiêu đi, Và một thứ dịch hạch độc dữ ăn nuốt. Ta sẽ khiến răng thú rừng, và nọc độc của loài bò dưới bụi đến hại chúng nó. Phục truyền 32:22-24

H 4: Ồ, Ông không đùa chứ ! Chắc chắn sự việc không đến nổi tệ hại như vậy đâu ! Địa ngục không có thật đâu, phải không?

Đ: Thật vậy, Địa ngục có thật đấy. Đối với người không tin nhận Chúa Giêxu Christ làm Cứu Chúa của mình “chuyện rất là tai hại” Kinh thánh nhắc rất nhiều đến Địa ngục, cho biết đó là nơi đời đời và có sự đau khổ vô tận. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Khải huyền 20:15 Đến ngày tận thế cũng như vậy: Các thiên sứ sẽ đến và chia kẻ ác với người công bình ra, ném những kẻ ác vào lò lửa ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Ma-thi-ơ 13 : 49-50.và cho anh em, là kẻ chịu khổ được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Jêsus từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài, giữa ngọn lửa hừng, báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời, và không vâng phục Tin lành của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài, II Tê-sa-lô-ni-ca 1 : 7-9

H 5: Thật là ghê gớm! Tại sao Thượng Đế lại tạo ra Địa ngục?

Đ: Địa ngục thật là ghê sợ. Nó được tạo ra vì Thượng Đế đã dựng nên con người để chịu trách nhiệm về những hành động của mình trước mặt Ngài. Sự công bình tuyệt đối của Ngài đòi hỏi loài người phải đền tội của mình. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết [ sự đày đọa đời đời ] Rô-ma 6: 23 Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trườc tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. II Cô-rinh-tô 5 : 10 Vả, ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói; Ma-thi-ơ 12 : 36

H 6: Có phải điều đó có nghĩa là khi tận thế mọi người đã chết sẽ được sống lại từ trong kẻ chết để chịu phán xét rồi bị đưa vào Địa ngục?

Đ: Đúng như vậy, trừ khi có người nào có thể thay thế, chịu hình phạt của cơn thạnh nộ đời đời cho tội lỗi chúng ta. Người đó chính là Thượng Đế, Đấng đã giáng thế với danh xưng Giêxu Christ , gánh chịu sự thạnh nộ của Thượng Đế cho những ai tin nhận Ngài. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Ê-sai 53 : 6 Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. Ê-sai 53:5 Vả, trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh thánh; I Cô-rinh-tô 15 : 3-4 Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. II Cô-rinh-tô 5:21


H 7: Có phải ông nói rằng nếu tôi tin Đấng Christ là người thay thế đã chịu hình phạt cho tội lỗi của tôi, thì tôi sẽ không còn lo sợ về Địa ngục
nữa?

Đ: Đúng như vậy; nếu tôi tin Đấng Christ là Chúa Cứu Thế của tôi, thì tôi được xem như đã đứng trước tòa án của Thượng Đế và Chúa Cứu Thế đã đền tội cho tôi rồi. Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trởi vẫn ở trên người đó. Giăng 3 :
36
H 8: Nhưng tin nhận Ngài có nghĩa gì ? Nếu tôi đồng ý với mọi điều Kinh thánh nói về Đấng Christ là Chúa Cứu Thế , thì tôi được cứu khỏi phải xuống Địa ngục, ñuùng không ?

Đ: Tin nhận Đấng Christ có nghĩa rộng hơn là chúng ta lấy lý trí chấp nhận những lẽ thật của Kinh thánh. Điều đó nghĩa là chúng ta tin tưởng toàn bộ Kinh thánh là cuốn sách Luật pháp của Thượng Đế cho mình. Điều đó cũng có nghĩa là tôi phải có sự sốt sắng liên tục vâng theo những mạng lệnh trong Kinh thánh. Như thế tôi thật sung sướng khi sống đúng với lời Chúa dạy trong Kinh thánh. Nầy tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài, ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. I Giăng 2 : 3Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Thần Tài nữa. Ma-thi-ơ 6: 24

H 9: Có phải ông nói rằng không có cách nào khác để thoát khỏi địa ngục trừ khi tôi phải nhờ đến Chúa Giêxu ? Còn các đạo khác thì sao ? Không lẽ các tín hữu của họ cũng phải đi Địa ngục sao?

Đ: Đúng vậy. Chúng ta không thể thoát khỏi sự kiện là Thượng Đế quy trách nhiệm cho chúng ta về tội lỗi của mình.
Thượng Đế đòi hỏi chúng ta phải đền tội của mình. Các đạo giáo khác, gồm cả nhiều tôn giáo dùng danh xưng của Đức Chúa Giê-xu Christ, không thể đưa ra một vị để gánh thế tội lỗi của họ. Chỉ có Đấng Christ là nhân vật duy nhất sẵn sàng gánh vác tội lỗi và cứu chúng ta. Như vậy chúng ta phải rời đạo giáo của mình và chỉ tin vào một mình Kinh thánh mà thôi. Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Công vụ 4 :12 Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Giăng 14 : 6

H 10: Tôi thật tuyệt vọng, tôi không muốn đi xuống địa ngục, tôi phải làm sao để được cứu đây?

Đ: Chúng ta không thể làm gì để tự cứu mình. Kinh thánh nói chỉ có Chúa mới có thể cứu chúng ta. Thượng Đế thực hiện phép lạ cứu rỗi vĩ đại bằng cách áp dụng Lời Đức Chúa Trời ( Kinh thánh) vào lòng và cuộc sống của những người mà Ngài muốn cứu. Kết quả của phép lạ cứu rỗi này trên cuộc đời của người được cứu là bây giờ người ấy yêu Chúa và Kinh thánh. Người ấy vui vẻ nhất là khi vâng theo cuốn sách Luật pháp của Chúa tức là Kinh thánh. Như vậy nếu 1 người thật sự mong ước được cứu, người ấy phải dành nhiều thì giờ cẩn thận đọc hay lắng nghe lời Kinh thánh. Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Rô-ma 10:17 Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô 2:8 Có một người trong bọn đó nghe chúng ta, tên là Ly-đi,... Chúa mở lòng cho người, đặng chăm chỉ nghe lời Phao-lô nói. Công vụ 16:14

H 11: Ông luôn luôn đề cập đến Kinh thánh. Vậy Kinh thánh quan trọng như thế nào?

Đ: Kinh thánh là một cuốn sách quan trọng nhất trên thế giới vì đây là cuốn sách Luật pháp của Thượng Đế cho cả nhân loại. Bởi khi một người đọc hay lắng nghe Kinh thánh thì đây là môi trường mà Thượng Đế có thể cứu nếu đó là ý Chúa. Thêm vào đó người này sẽ học được nhiều lẽ thật kỳ diệu và đáng sợ về Thượng Đế và chương trình cưú rỗi của Ngài. Thật sự người ấy đang nghe tiếng Chúa vì Thượng Đế là tác giả của Kinh thánh và đang phán qua Lời của Ngài ( Kinh thánh ). Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại; sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Thi-Thiên 19:7 Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, Đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va. Thi-Thiên 119:1

H 12: Tôi có thể cầu nguyện xin Thượng Đế thương xót và cứu tôi không?

Đ: Đúng tuyệt đối ! Thượng Đế rất là nhân từ. Vì thế Kinh thánh bảo chúng ta phải cầu xin với Ngài, khẩn cầu và nài xin sự thương xót, sự cứu rỗi, thú nhận chúng ta là tội nhân đáng chịu cơn thạnh nộ của Thượng Đế . Điều này không làm cho chúng ta được cứu, nhưng chúng ta sẽ có sự bảo đảm là Chúa biết chúng ta nhiệt thành mong ước được cứu rỗi. Người thâu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội! Lu ca 18:13

H 13: Tôi có nên đi nhà thờ không?

Đ: Kinh thánh cho chúng ta biết khoảng 2000 năm sau khi Đấng Christ chết trên thập tự giá, những người tin nơi Ngài nếu có thể được hãy gia nhập các nhà thờ. Phải nhớ rằng chúng ta không được cứu bởi một nhà thờ, một Mục sư , một Linh mục hay bởi phép Báp-têm phải ăn năn. Tuy nhiên, giống như xác chết La-xa-rơ không thể nào vâng theo Lời Chúa phán để bước ra khỏi phần mộ, không thể nào một xác chết thuộc linh vâng theo lời phán của Thượng Đế để tin vào Chúa Giêxu hầu được sự cưú rỗi. Ví bằng Cha, là Đấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người để sống lại nơi ngày sau rốt. Giăng 6:44 Dầu vậy La-xa-rơ đã nghe lời phán của Chúa Giêxu, sống lại và bước ra khỏi mộ. Làm thế nào chuyện đó có thể xảy ra? Có nghĩa là khi Đấng Christ ra lệnh cho người chết La-xa-rơ bước ra, Đấng Christ với Thần Linh của Ngài phải vào trong phần mộ và ban cho xác chết có mùi hôi ấy sự sống thuộc thể, lỗ tai để nghe, và ý chí cũng như sức mạnh để vâng theo mạng lệnh của Ngài. Nếu bạn chưa được cứu, hãy chăm chỉ lắng nghe Lời Kinh thánh. Một cách cẩn thận và cầu khẩn, hãy đọc và suy gẫm Kinh thánh. Có lẽ chính bạn nữa sẽ nhận lãnh sự cưú rỗi khi Thượng Đế qua cuốn sách Luật Pháp của Ngài, cuốn Kinh thánh, gọi mời bạn.

DẦU BẠN ĐÃ SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI XẤU XA HAY PHẠM NHIỀU TỘI LỖI GHÊ GỚM. RẤT CÓ THỂ BỞI SỰ NHÂN TỪ CỦA THƯỢNG ĐẾ , NGÀI ĐÃ CHỌN ĐỂ BẠN TRỞ NÊN ĐƯỢC CỨU.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời làm mọi điều theo thời điểm của Ngài. Vì vậy, bạn phải kiên nhẫn chờ đợi bằng nước, hay Lễ tiệc thánh. Chỉ Chúa Giêxu Christ , chính Ngài là Đức Chúa Trời môùi có thể cứu chúng ta. Kinh thánh dạy trong lúc này, ở ngoài tổ chức Hội thánh, Thượng Đế đang cứu vô số người.Chuùng toâi laáy ñieàu ñaơ thaáy ñaơ nghe maø truyeàn cho anh em, haàu cho anh em cuơng ñöôïc giao thoâng vôùi chuùng toâi. Vaû, chuùng toâi vaăn ñöôïc giao thoâng vôùi Ñöùc Chuùa Cha, vaø vôùi Con Ngaøi laø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ.1 Giăng 1:3. Sự ấy đoạn, tôi nhìn xem, thấy vô số người, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra; chúng đứng trước ngôi và trước Chiên Con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là Khải huyền 7:9 Quý vị có thể nhận miễn phí những cuốn sách “ Sự chấm dứt của thời đại Hội thánh và Sau đó ,” và “ Lúa mì và Cỏ lùng “do Đài Phát Thanh gia-đình xuất bản. Các cuốn sách này được viết bằng tiếng Anh và một vài ngôn ngữ khác. Nó trình bày rất nhiều dữ kiện trong Kinh thánh để chỉ cho biết chúng ta đã ở vào thời điểm chấm dứt thời đại các Hội thánh. Vaø uoáng moät thöù uoáng thieâng lieâng; v́ hoï uoáng nôi moät hoøn ñaù thieâng lieâng theo ḿnh vaø ñaù aáy töùc laø Ñaáng Christ.1 Cor 10:4 .Nhöng Ñaáng Raát Cao chaúng ôû trong nhaø bôûi tay ngöôøi ta laøm ra, nhö ñaáng tieân tri ñaơ noùi:Acts 7:48

H 14: Xin cho tôi biết nhiều hơn về cách Chúa cứu người ta.

Đ: Kinh thánh sách Giăng chương 11 cho chúng ta một thí dụ nổi bật, cho thấy chỉ một mình Thượng Đế làm tất cả công việc cưú rỗi chúng ta. Đấng Christ gọi La-xa-rơ sống dậy, mặc dù người đã chết trong mồ mả bốn ngày. Chúa Giêxu đứng trước cửa mộ và phán “La-xa-rơ, hãy bước ra”. Dĩ nhiên, xác chết có mùi hôi trong phần mộ này không thể nghe hay vâng lời Ngài. Kinh thánh cho biết trước khi được cứu chúng ta chết về tâm linh. Dầu vậy Thượng Đế phán chúng ta phải tìm kiếm Ngài, phải tin, Chúa trong khi bạn tiếp tục học hỏi từ Kinh thánh. Thật tốt cho người trông mong và yên lặng đợi chờ sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va. Ca-thương 3:26 Sự cứu rỗi và sự vinh hiển tôi ở nơi Đức Chúa Trời; Hòn đá về sức lực tôi, và nơi nương náu mình cũng đều ở nơi Đức Chúa Trời. Hỡi bá tánh, khá nhờ cậy nơi Ngài luôn luôn, Hãy dốc đở sự lòng mình ra tại trước mặt Ngài: Đức Chúa Trời là nơi nương náu của chúng ta. Thi-thiên 62: 7,8

 
  Visitors 5 visitors (7 hits)