The Way 2 Life
  Jesus-Christus Savior
 

V-1. Ik vraag me soms af of God mij lief heeft. Als Hij een God van liefde is, waarom is er dan zoveel leed en verdriet in de wereld?

A. In Zijn boek genaamd de Bijbel, legt God ons uit, dat onze zonden de oorzaak zijn van al het lijden en verdriet. Het is waar, dat God zijn liefde voor de hele wereld openbaart, maar God heeft alléén lief degenen in de héle wereld die geloven in Zijn Zoon, Jezus Christus, wanneer wij een van de meest aangehaalde verzen in de Bijbel lezen:

Want alzo [op deze manier]* lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Johannes 3:16

{* De bedoeling voor de woorden tussen haakjes [  ] zijn voor verdere uitlegging.}

God heeft echter meer te zeggen:

De weg der goddelozen is den HEERE een gruwel; maar dien, die de gerechtigheid najaagt, zal Hij liefhebben.

Spreuken 15:9

Want de HEERE kent den weg der rechtvaardigen; maar de weg der goddelozen zal vergaan.

Psalmen 1:6

V-2. Maar ik ben niet slecht. Ik ben een fatsoenlijk en degelijk persoon. Het goede dat ik in mijn leven gedaan heb zal zeker véél meer het slechte uitwegen dat ik ooit gedaan heb. Hoe kunnen deze verzen op mij slaan?

A. Gods maatstaf van gerechtigheid beschouwt zelfs het méést moraal persoon, een wanhopige zondaar op zijn weg naar de Hel. De Bijbel zegt, dat niemand van zichzelf goed genoeg is om in de Hemel te komen. Integendeel, wij zijn allen zondaren en staan schuldig voor God.

Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één; Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt.

Romeinen 3:10-11

Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het, wie zal het kennen?

Jeremia 17:9

V-3. Als ik zo slecht in Gods ogen ben, wat zal God dan met mij doen?

A. De Bijbel zegt, dat áán het einde van de wereld al de goddeloze een eeuwige straf moeten ondergaan in een plaats genaamd Hel.

Want een vuur is aangestoken in Mijn toorn, en zal bernen tot in de onderste hel, en zal het land met zijn inkomst verteren, en de gronden der bergen in vlam zetten. Ik zal kwaden over hen hopen; Mijn pijlen zal Ik op hen verschieten. Uitgeteerd zullen zij zijn van honger, opgegeten van den karbonkel en bitter verderf; en Ik zal de tanden der beesten onder hen schikken, met vurig venijn van slangen des stofs.

Deuteronomium 32:22-24

V-4. Ach, kóm nou, Hel bestaat toch niet? Het zal toch zeker zó slecht niet zijn!

A. Inderdaad, Hel bestaat echt, en het is erg gruwelijk voor degene, die de Heere Jezus Christus niet als zijn Zaligmaker kent. De Bijbel heeft vele verwijzingen, die er op wijzen, dat Hel is eeuwig en uit eeuwig lijden bestaat.

En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in den poel des vuurs.

Openbaring 20:15

Alzo zal het in de voleinding der eeuwen wezen; de engelen zullen uitgaan, en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden; En zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal zijn wening en knersing der tanden.

Matthéüs 13:49-50

… in de openbaring van den Heere Jezus van den hemel met de engelen Zijner kracht; Met vlammend vuur wraak doende over degenen, die God niet kennen, en over degenen, die het Evangelie van onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Dewelken zullen tot straf lijden het eeuwig verderf, van het aangezicht des Heeren, en van de heerlijkheid Zijner sterkte.

2 Thessalonicensen 1:7-9

V-5. Maar, dat is verschrikkelijk! Waarom heeft God een Hel gemaakt?

A. De Hel is inderdaad verschrikkelijk, en het bestaat écht, want God heeft de mens geschapen om voor al zijn daden verantwoordelijk te zijn. Gods volmaakte gerechtigheid eist betaling voor zonden.

Want de bezoldiging der zonde is de dood…

Romeinen 6:23

Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

2 Corinthiërs 5:10

Maar Ik zeg u, dat van elk ijdel woord, hetwelk de mensen zullen gesproken hebben, zij van hetzelve zullen rekenschap geven in den dag des oordeels.

Matthéüs 12:36

V-6. Betekent dit, dat op het einde van de wereld iedereen weer uit de dood opgewekt zal worden, om geoordeeld te worden en dan naar de Hel gezonden wordt?

A. Dat is inderdaad zo, tenzij er iemand bestaat die in onze plaats de straf van het eeuwige verderf voor onze zonden wil dragen. God Zelf is degene, die op aarde gekomen is als Jezus Christus om de toorn van God op Zich te nemen voor allen, die in Hem geloven.

Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; doch de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen.

Jesaja 53:5-6

Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;

1 Corinthiërs 15:3-4

Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.

2 Corinthiërs 5:21

V-7. Zegt u dan, dat als ik in Christus vertrouw als mijn plaatsvervanger, die voor mijn zonden gestraft is, dat ik me geen zorgen meer over de Hel hoef te maken?

A. Ja, dat is zo, indien ik in Christus als mijn Zaligmaker gelooft hebt, dan is het alsof ik al voor Gods Rechters Troon heb gestaan. Christus als mijn plaatsvervanger heeft voor mijn zonden geboet.

Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

Johannes 3:36

V-8. Maar wat betekent het om in Hem te geloven? Als ik er mee eens ben, wat de Bijbel over Christus zegt als Zaligmaker, ben ik dan verlost van de Hel?

A. In Christus geloven betekent veel meer dan met mijn verstand het eens te zijn met de waarheid van de Bijbel. Het betekent dat ik alles in de Bijbel begin te vertrouwen, Gods Wet boek voor mij. Het betekent ook, dat ik voortdurend een verlangen heb, om gehoorzaam te zijn aan Gods bevelen in de Bijbel. Dus ben ik het gelukkigste, als ik leef zoals God mij in de Bijbel onderricht.

En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren.

1 Johannes 2:3

Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten en den anderen liefhebben, of hij zal den enen aanhangen en den anderen verachten; gij kunt niet God dienen en den Mammon.

Matthéüs 6:24

V-9. Zegt u dan, dat er geen andere weg is om Hel te ontsnappen dan door Jezus alléén? En hoe gaat het dan met andere godsdiensten, waarvan zeer veel geloof in Christus verklaren? Zullen hun aanhangers ook naar de Hel gaan?

A. Ja zeker, zij kunnen het feit niet ontlopen, dat God ons verantwoordelijk houdt voor onze zonden. God eist dat wij voor onze zonden betalen. Andere godsdiensten hebben geen plaatsvervanger, die de zonden van hun aanhangers kan dragen. Christus alleen kan onze schulden dragen en ons verlossen. Daarom moet een elk zijn godsdienst verlaten en alléén in de Bijbel vertrouwen.

En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden.

Handelingen 4:12

Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

Johannes 14:6

V-10. Nu ben ik wanhopig. Ik wil niet in de Hel terecht komen. Wat kan ik doen om zalig te worden?

A. Er is niets dat u kunt doen om u zelf zalig te maken. De Bijbel vertelt ons dat alléén God u kunt zalig maken. God verricht het machtige wonder van zalig maken door het toepassen van Zijn Woord (de Bijbel) in de harten en levens van degenen die Hij al van te voren besloten had zalig te maken. Het resultaat van dit wonder van zalig maken op het leven van die persoon is, dat hij nu een liefde heeft voor God en de Bijbel. Hij is nu het gelukkigste als hij gehoorzaam is aan Gods Wet boek de Bijbel. Zo dan als een persoon echt de begeerte heeft om zalig te worden, dan moet hij veel tijd spenderen en de Bijbel heel ernstig lezen en er naar luisteren.

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods,

Romeinen 10:17

Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;

Efeziërs 2:8

En een zekere vrouw, met name Lydia… hoorde ons het [Paulus was degene, die haar het Evangelie gebracht heeft]* welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd.

Handelingen 16:14

{* De bedoeling voor de woorden tussen haakjes [  ] zijn voor verdere uitlegging.}

V-11. U blijft maar naar de Bijbel verwijzen. Hoe belangrijk is dé Bijbel?

A.De Bijbel is het belangrijkste boek in de wereld, omdat het Gods Wet boek is voor het menselijke geslacht. Met het lezen van de Bijbel en er naar luisteren, bevind een persoon zich in een plaats waar God hem zalig kan maken, als dat ook Gods wil voor die persoon is. En wat er bij komt is dat hij vele prachtige en ontzagwekkende waarheden van God en Zijn zaligmaking plan zal leren. Het doeltreffende is, dat hij de stem van God hoort, want God is de auteur van de Bijbel en daarom spreekt Hij tot hem door Zijn Woord (de Bijbel).

De wet des HEEREN is volmaakt, bekerende de ziel; de getuigenis des HEEREN is gewis, den slechten wijsheid gevende.

Psalmen 19:8

Welgelukzalig zijn de oprechten van wandel, die in de wet des HEEREN gaan.

Psalmen 119:1

V-12. Kan ik bidden, dat God genade met mij zal hebben en mij zal zalig maken?

A. Ja absoluut, God is heel genadig. Daarom zegt de Bijbel dat wij tot Hem kunnen en moeten bidden, bedelen en smekende voor genade, voor zaligheid en toegeven dat wij zondaren zijn die Gods woede verdienen. Ondanks dat dit ons geen zaligheid kan geven, hebben wij toch de verzekering dat God weet, dat ons intens verlangen is om zalig te worden.

En de tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar den hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God! wees mij zondaar genadig!

Lukas 18:13

V-13. Moet ik naar de kerk gaan?

A. De Bijbel vertelt ons, dat voor bijna 2000 jaar, nadat Christus aan het kruis gestorven is, zij die in Jezus geloofden zo het mogelijk was leden van een kerk waren.

Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!) Dat alsdan, die in Judea [de plaatselijke kerken]* zijn, vlieden op de Bergen [naar Christus]*.

Matthéüs 24:15-16

Wij moeten ook onthouden, dat wij niet zalig kunnen worden door een kerk, of een dominee en ook niet een pastoor, of door de water doop, of aan het avondmaal deel te nemen. Alléén de Heere Jezus Christus, die God Zelf is kan ons zalig maken. De Bijbel leert ons, dat in deze tegenwoordige tijd, een grote menigte zaligheid van God ontvangt, buiten de kerken.

Na dezen zag ik, en ziet, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen, staande voor den troon, en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palm takken waren in hun handen.

Openbaring 7:9

V-14. Vertel mij alstublieft meer hoe God mensen redt.

A. De Bijbel in Johannes 11 geeft een uitstekend voorbeeld dat God alléén ál het werk doet om ons zalig te maken. Christus bracht een man bij de naam Lazarus in het leven, die al voor vier dagen dood was. Jezus, stond buiten het graf van Lazarus en gaf hem een bevél, “Lázarus kóm úit.” Het is duidelijk, dat het stinkende lijk in het graf Hem niet kon horen en niet aan Hem gehoorzaam kon zijn.

De Bijbel zegt, dat voordat wij zalig werden wij geestelijk dood waren. En toch beveelt God ons om God te zoeken en te geloven en ons te bekeren. Echter, precies zoals het onmogelijk was voor de dode Lazarus gehoorzaam aan Gods bevel te zijn, en uit het graf te komen, is het ook onmogelijk voor een persoon die geestelijk dood is, gehoorzaam te zijn, om aan Jezus te geloven voor zaligheid.

Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.

Johannes 6:44

Toch hoorde Lazarus het bevel van Jezus en kwam als een levende persoon uit het graf. Hoe is dat gebeurt? Het betekend, dat toen Jezus Lazarus het bevel gaf om uit zijn graf te komen, Jezus in Zijn Geest dat graf is in gegaan en heeft het stinkende lijk lichamelijk leven gegeven, oren om te hóren en de wíl en krácht om aan het bevél van Christus te gehóórzamen.

Zo, voor degenen die in Gods plan voor zaligheid zijn, geeft Hij hét bevél om te gelóven en te bekéren, en geréd te worden. Hij spreekt tegen geestelijke lijken, die uit hun zélf nóóit zalig kunnen worden. Toch zijn er degenen, die aan Jezus beginnen te geloven als Zaligmaker, en vinden dat zij het gelukkigste zijn, wanneer zij Góds wíl doen. Het bewijs in hun leven, dat zij zalig geworden zijn.

Dit kan alléén gebeuren doordat God hen het bevel gegeven heeft om te geloven, God is in hun leven gekomen en heeft hun zalig gemaakt. Omdat Hij hen zalig gemaakt heeft, zij vonden dat zij waren gekomen om in Jezus te geloven. Ook vonden zij, dat zondigen heel onaangenaam voor hen begon te worden. Het was duidelijk dat God hun had gekozen voor zaligheid en wanneer zij het Evangelie hoorden, heeft God Zijn Woord in hun leven toegepast en zijn zij zalig geworden. Indien ú niet zalig gemaakt bent, luister dan heel aandachtig naar de Bijbel. Ernstig en biddende de Bijbel blijven lezen. Het zou kunnen zijn, dat óók u zaligheid van God ontvangt, als God door zijn Wet boek de Bijbel u roept.

ONDANKS, DAT U VERSCHRIKKELIJK GELEEFD HEEFT, EN HOE ERG U OOK GEZONDIGD HEEFT, HET IS VOLLEDIG MOGELIJK DAT DOOR GODS GENADE U OOK GEKOZEN BENT, OM DOOR GOD ZALIG TE WORDEN.

Denk er aan, dat Gód álles in Zijn eigen tijd doet. Daarom, moet U geduldig op God wachten, intussen de Bijbel blijven onderzoeken.

Het is goed, dat men hope, en stille zij op het heil des HEEREN.

Klaagliederen 3:26

In God is mijn Heil en mijn Eer; de Rotssteen mijner sterkte, mijn Toevlucht is in God. Vertrouw op Hem te aller tijd, o gij volk! Stort ulieder hart uit voor Zijn aangezicht; God is ons een Toevlucht. Sela.

Psalmen 62:8-9

 

 
  Visitors 5 visitors (6 hits)