The Way 2 Life
  AY-AYATENNACA CADI TI DIOS?
 

 

Sal-1. No maminsan panpanunutec no ay-ayatennac ni Apo Dios. No isu ket managayat a Dios, apay ngata ngarud nga adu unay ti rigat ken riribuc ditoy lubong?

Sun. Iti librona a maawagan iti Biblia, ti Dios ibagana a dagiti basoltayo ket isu ti puon ken gapu ti panagrigrigat ken panagladladingittayo. Agpayso a ti Dios iparangarangna ti ayatna iti amin a lubong, cas intay mabasa iti canayon a maadaw a versiculo iti Biblia:

 

  Ta casta la unay [iti castoy a pammalacad] ti panagayat ti Dios iti lubong; nga intedna ti Anacna a Bugbugtong tapno amin a mamati kencuana, saan a mapucaw, no di ket adda biagna nga agnanayon.
  Juan 3:16

Ngem ad-adu pay ti saoen ti Dios:

 

  Ti dalan ti nadangkes macarimon ken ni Jehova; ngem ayatenna ti sumurot iti kinalinteg.
  Proverbio 15:9

 

  Ta ni Jehova ammona ti dalan dagiti nalinteg; ngem ti dalan dagiti nadangkes mapucawto.
  Salmos 1:6

Sal-2. Ngem saanac met a nadakes. Nasayaat ken nalintegac a tao. Ket ti kinaagpaysuna, ad-adu nga amang dagiti nasayaat nga innac naaramidan bayat ti panagbiagco ngem dagiti dakes. Casano ngarud a dagitoy a pagsasao ket ma-iyaplicar caniac?

Sun. Iti paglintegan ti Dios, uray pay ti casayaatan a tao ket maysa nga awanan namnama a managbasol nga agturong iti impyerno. Ti Biblia isurona nga awan uray maysa tao a nasayaat iti unegna a para sadi Langit. Ti kinaagpaysuna, amintayo ket managbasol iti imatang ti Dios.

 

  Cas adda a naisurat: awan ti nalinteg, uray maysa; awan ti macaawat, awan ti agsapul iti Dios:
  Roma 3:10-11

 

  Ti puso manangallilaw a nacarcaro ngem dagiti amin a banag, ket isu napalalo a nagdakes; asino ti macaamo kencuana?
  Jeremias 17:9

Sal-3. No maysaac a managdakdakes a tao iti imatang ti Dios, ania ngarud ti aramiden ti Dios caniac?

Sun. Ti Biblia isurona nga inton maudi nga aldaw ti lubong amin a managdacdakes ket sagrapenda ti pannusa nga awan patinggana idiay lugar a maawagan Impyerno ken daytoy a panawen ket mabalin nga asidegen.

  Ta maysa nga apuy dimmarang iti pungtotco, ket sumged inggana ti cababaan a tanem, ket alun-unenna ti daga agraman kinalabonna, ket silmuttanna ti puon dagiti banbantay. Pagdadarisonecto dagiti dakes cadacuada: Ibusecto dagiti panpanac cadacuada: Umresdanto iti bisin. Ket maalun-undanto iti nadarang a pudot ken ti napait a pannacadadael: ket ibaonkonto cadacuada dagiti ngipen dagiti narungsut nga an-animal, agraman gita dagiti agcarcarayam iti tapuc.
  Deuteronomio 32:22-24

Sal-4. O, sica met! Kinaagpaysuna, saan met nga amin ket dakes. Saan a pudno ti impyerno, adda cadi?

Sun. Ket ti kinapudnona, adda Impyerno, ket dagiti banbanag agbalinda a dakes iti imatang ti tao a saan a macaammo ken Apotayo a Jesucristo a Mannubbot. Ti Biblia mamin-adu a saoenna ti caadda ti Impyerno, ket agpada nga isurona ti kaawan panungpalan ken ti awan patinggana a panagtutuoc wenno panagrigrigat.

 

  Ket no ti siasinoman saan a nasaracan a naisurat iti pagbasaan ti biag, naitapuac idiay danaw nga apuy.
  Apocalipsis 20:15

 

  Castanto intono panungpalan ti lubong: rummuarto dagiti angel, ket ilasindanto dagiti dakes cadagiti nalinteg. Ket ipuruacdanto ida iti horno ti apuy: idiay addanto dagiti sangsangit ken ngarngaretnget dagiti ngipen.
  Mateo 13:49-50
  ...intono maiparangarang ni Apo Jesus, nga aggapu sadi langit, agraman cadagiti angelna cadagiti darang ti apuy. a balsenna dagiti saan a mangammo iti Dios, ken di agtulnog iti evangelio ni Apotayo a Jesus: Isuda madusadanto iti agnanayon a pannacapucaw a maisinada iti sangoanan ti Apo ken ti dayag ti pannacabalinna.
  II Taga Tesalonica 1:7-9

Sal-5. Dayta ket nacabutbuteng! Apay coma a mangaramid ti Dios ti Impyerno?

Sun. Ti Impyerno ket talaga a nacabutbuteng, ket naparsua gapu ta ti tao masapul a sungbatanna ti Dios dagiti inna naaramidan. Ti naisangsangayan a hustisia ti Dios sapulenna ti bayad iti tunggal nagbasolan.

 

  Ta dagiti supapac ti basol isu ni patay [awan patenggana a panacadusa].
  Roma 6:23

 

  Ta masapul a datay amin maiparangarangtayto iti pangocoman ni Cristo; tapno tunggal maysa awatenna dagiti supapac ti inaramidna babaen ti bagina, naimbag man wen no dakes.
  II Corinto 5:10

 

  Ket cunac cadacayo, nga amin a sao nga awan capapaayanna a saoento dagiti tao, isu ti sungbatandanto iti aldaw ti pannacaocom.
  Mateo 12:36

Sal-6. Cayatna cadi a saoen nga inton panungpalan ti lubong ket cada maysa a tao a natayen ket mabiagda manipud patay tapno maucom ken maipuruac idiay impyerno?

Sun. Isu ti maaramid; malacsid no adda maysa a mangibagi cadatayo a mangicaro ti dusa nga awan patinggana gapu ti basoltayo. Isu ti Dios mismo, nga inmay ditoy daga a cas Jesucristo a mangsagrap ti pungtot ti Dios cadagiti mamati Kencuana.

 

  Datayo amin castayla carcarnero a nayawawan; nagturong ti tunggal maysa cadatayo iti dalanna met laeng; ket ni Jehova impatayna kencuana ti kinadakestayo amin.
  Isaias 53:6

 

  Ngem isu nasugsugat a gapu cadagiti labsingtayo, isu napalitem a gapu cadagiti kinadangkestayo; ti dusa ti pacaicappiaantayo naipatay kencuana; ket gapu cadagiti saplitna maagasantayo.
  Isaias 53:5

 

  Ta immuna inyawatco cadacayo ti inawatco met, a ni Cristo natay gapu cadagiti basbasoltayo, cas mayalubog cadagiti Sursurat; Ket naitanem, ket nagungar iti maicatlo nga aldaw, cas maiyalubog cadagiti Sursurat;
  I Corinto 15:3-4

 

  Daydi saan a macaammo ti basol, inaramidna a basol gapu cadatayo, tapno macapagbalintayo a kinalinteg ti Dios gapu kencuana.
  II Corinto 5:21

Sal-7. Cayat mo cadi a saoen a no agtaleccac ken Cristo a mangibagi caniac wenno casukatco, nga isu ti nalpasen a nadusa gapu iti basbasol ko, ket saanakon nga agdanag iti impyerno?

Sun. Wen, isu nga agpayso! No mamatiac ken Cristo a cas Mannubbotco, ket casla ac la tay nagtacder iti pangocoman ti Dios. Ni Cristo a nangsucat canyac ket binayadannan dagiti basbasolko.

 

  Ti mamati iti Anac, adda biagna nga agnanayon; ngem ti saan nga agtulnog iti Anac, saannanto a makita ti biag, no di ket ti pungtot ti Dios agtaeng kencuana.
  Juan 3:36

Sal-8. Ngem, anya ti cayatna a saoen ti mamati Kencuana? No umanamongac iti amin a sasaoen ti Biblia panggep ken Cristo a Mannubotco, ket naisalacannacon cadi ti ipapanco diay impierno?

Sun. Ti pannamatitayo ken Cristo cayatna saoen nga adaddu pay ti cayatna nga ibaga ngem ti pammati laeng babaen iti ummannugot ti kinapudno ti Biblia. Cayatna a saoen nga agtalecac ti amin a naisurat iti Biblia, nga isu ti Paglintegan a libro ti Dios para canyac. Cayatna met a saoen nga agpatpatuloyac nga adda es-semco nga agtulnog ti bilbilinna iti Biblia. Ket maragsacannac ta makitac ti bagic nga agbibiagac a nalinteg a cas isuro ti Biblia.

 

  Ket gapu ditoy, maammoantayo nga isu am-ammotayo, no salimetmetantayo dagiti bilbilinna.
  I Juan 2:3

 

  Awan ti tao a macabalin nga agservi iti dua nga apo; ta guraennanto ti maysa ket ayatennanto ti sabali wenno sumurotto iti maysa ket umsienna ti sabali: dicay mabalin ti agservi iti Dios ken iti kinabacnang.
  Mateo 6:24

Sal-9. Cayat mo cadi a saoen nga awan ti macatacas iti impierno no saan la a babaen ken Jesus? Dagidiay ngay nagduduma a relihyon? Mapan met cadi dagidiay myembroda idiay impierno?

Sun. Wen talaga a mapanda. Saanda a macatacas, ta ti kinapudnona sungsungbatantayo ken Apo Dios ti naaramidtayo a basol. Ti Dios dawatenna nga bayadantayo dagiti nagbasolantayo. Dagiti sabali a relihyon, agraman amin a mangususar ti nagan ni Jesucristo, ket awan maipakitada a mangibagi a mangsagrap ti nagbasolan ti pasurotda. Ni Cristo lang ti agmaymaysa a macabael a mangisalacan cadatayo ken Mannubottayo. Isu a ti maysa a tao masapul a panawanna ti relihyonna ken agcamang ken agtalec laeng iti Biblia.

 

  Ket awan ti sabali a pacaisalacanan, uray siasino; ta awan ti sabali a nagan iti babaen ti langit, a naited cadagiti tao, a pacabalinantayo a maisalacan.
  Aramid 4:12

 

  Ni Jesus cunana kencuana; Siac ti dalan, ken ti pudno ken ti biag: awan ti umay ken Ama. no di magna caniac.
  Juan 14:6

Sal-10. Ma-awawanannakon ti namnama. Saanco cayat ti mapan idiay impierno. Anya ti aramidec tapno maisalacannac?

Sun. Awan iti maaramidam tapno maisalacanmo ti bagim. Ibaga ti Biblia a ti Dios laeng ti macaisalacan kenka. Aramaten ti Dios ti pannacabalinna a mangisalacan kenka babaen ti panag-aplicarna iti Sao ni Apo (ti Biblia), kadagiti puspuso ken bibiag iti tattao a planona nga isalacan. Ti epektona daytoy milagro ti panacaisalacan iti biag ti tao ket naadaan tatta ti panagayat iti Dios ken iti Biblia. Isuna tatta ket maragragsacan no tungtungpalenna ti Paglintegan a libro ti Dios, ti Biblia.
Isu nga, ti maysa tao a cayatna a maisalacan rumbeng nga usarenna ti adadu nga orasna nga agbasa wenno agdengeg ti Biblia.

 

  Iti casta ti pammati agtaud iti panagdengeg; ket ti panangdengngeg agtaud gapu iti Sao ni Cristo.
  Roma 10:17

 

  Ta gapu iti parabur naisalacancayo gapu iti pammati; ket daytoy saan a nagtaud cadacayo ta sagut ti Dios.
  Efeso 2:8

 

  Ket dinengngegnacami ti maysa a babai a managan Lidia (ni Pablo indanonna ti Evangelio kenyana), a ti pusona linuctan ti Apo, tapno imatanganna dagiti sasaw-en ni Pablo.
  Aramid 16:14

Sal-11. Kanayon mo nga ibagbaga ti Biblia. Casano kaimportante ti Biblia?

Sun. Ti Biblia isu ti cangrunaan a libro iti lubong gapu ta ditoy ket naisurat ti Paglintegan a libro ti Dios iti tattao. Ta babaen ti panagbasa ken panagdengeg iti Biblia, ti maysa a tao ket adda iti lugar a ti Dios ket isalacanna isuna no isu ti pagayatan ti Dios para iti dadiay a tao. Maadalna pay ti pudno a cababalin ti Dios panggep ti planona a maisalacan iti maysa a tao. Ti kina-agpaysona, mangmangegna ti Sao ti Dios, ta ti Dios, isu ti nangisurat ti Biblia, isu nga, isu ti makisasao kanyana babaen ti Saona (ti Biblia).

 

  Ti linteg ni Jehova awan pagcuranganna, pabaroenna ti cararwa: ti pammanecnec ni Jehova manamnama, pagsirebenna ti nanengneng.
  Salmos 19:7

 

  Nagasat dagiti awan pagcurcuranganda iti dalan, a magnada iti linteg ni Jehova.
  Salmos 119:1

Sal-12. Mabalin cadi nga agcararagac kenni Apo tapno caasianac ken isalacanac?

Sun. Wen, talaga a wen! Manangaasi ti Dios. Ibaga ti Biblia nga agcararagtayo Kencuana nga idawattayo ti kaasina nga isalacannatayo, nga bigbigbigentayo a datayo ket managbasol, a rumbeng a sagrapentayo ti pungtot ti Dios. Saantayo a maisalcan ti bagitayo, ngem adda ti namnamatayo, ta ammo ti Dios nga adda pagayatantayo a maisalacan.

 

  Ngem di agsingsingir ti buis idinto nga adda iti adayu, dina maitangad man la coma dagiti matana sadi langit, no diket dandanugenna ti barucongna, a cuncunana: Dios, mangngaasica caniac, a managbasol.
  Lucas 18:13

Sal-13. Rumbeng cadi a Makimisaac idiay simbaan wenno iglesia?

Imbaga ti Biblia nga umabot 2000 a tawen calpasan ti panacailansa ni Jesus idiay cruz, dagidiay mamati ken Jesus ket no mabalbalin ket maki-myembroda iti simbaan.

 

  Intono ngarud no makitayo ti kinarimon a mamagwalwalang a sitatacder iti nasantoan a disso, a cas insao ni Daniel a mammadto, (ti bumasa awatenna coma), Mapanda coma dagiti adda idiay Judea [dagiti congregasyon ken iglesia] agcamang cadagiti banbantay; [ken Cristo]
  Mateo 24:15,16

 

Masapul a laglagipentayo a canayon a saantayo a maisalacan ti simbaan wenno maisalacan ti pastor wenno maisalacan iti binyag wenno iti comonyon. Ni Apo a Jesucristo laeng nga isu ti Dios ti macabael a mangisalacan cadatayo. Ti Biblia isurona nga ita a tiempo iti ruar ti simbaan a mangisalsalacan ti Dios ti adaddu a bilang ti tao.

 

  Calpasan dagitoy, kimmitaac, ket adtoy, ti umariwecwec, nga awan ti nacabalin a bumilang a naggapuda cadagiti isuamin a pagarian ken tribu ken il-ili ken pagsasao, nga agtactacderda iti sangoanan di trono ken iti sangoanan daydi Cordero, a nagcawesda cadagiti pagananay a puraw, ket adda palpalma cadagiti im-imada;
  Apocalipsis 7:9 

Sal-14. Pangaasim man ta ibagam kanyac no casano a ti Dios isalacanna ti adu a tao.

Sun. Ti Biblia idiay Juan 11 maipacpakita ti napintas a modelo a ti Dios laeng ti mangaramid iti panangisalacan cadatayo. Pinabyag ni Cristo ti maysa a tao nga agnagan ti Lazaro, a natayen iti upat nga aldaw. Nagtacder ni Jesus idiay sango ti tanem ni Lazaro ken impugkawna a "Lazaro rumuarca". Nalawag a ti bimmangsit a bancay nga adda iti uneg ti lungun ket, saan a macangngeg ken macaaramid ti ipapaaramid ni Apo Dios.

Ibagbaga ti Biblia nga, sacbay a maesalacantayo, nataytayo iti espiritu. Ngem ibabaonnatayo ni Apo Dios a birukentayo isuna, ken mamatitayo, ken dumawattayo ti pammacawan. Ngem ti kinaagpaysona, nocasatno ti kinaimposiblina nga agtungpal kenni Jesus ti natay a Lazaro manipud iti tanemna, imposibli met iti maysa a tao a natay ti espirituna nga agtungpal iti pagayatan ti Apo Dios a mamati kenni Jesus tapno maisalacan.

 

  Awan ti tao a macabalin nga umay caniac, no saan a guyuguyen ni Ama a nangibaon caniac, ket isu pagungarecto iti camaudianan nga aldaw.
  Juan 6:44

Ngem ni Lazaro nangngegna ti bilin ken rimuar iti nacaitanemanna, maysa a nabiag a tao. Casano a napasamac dayta? Cayatna a saoen nga idi ni Jesus ket nagpugcaw iti natay a ni Lazaro a rumuar, ti espiritu ni Jesus ket napan idiay tanem ken innicanna diay nabuyoken a bangkay ti nainlasagan a biag, lapayag a macangeg, ken ti kababalin ken pigsa a mangtungpal ti bilin ni Cristo.

Casta met cadagidiay tattao a plano ni Apo Dios nga isalacan nga inbilinna cadatayo a mamati, agbabawi, tapno maisalacan, ibagbagana cadagidiay natay ti cararuada nga isuda ket saanda mabalin a maisalacan ti bagida a bucbucod. Ngem adda dagiti mangrugrugi a mamati ken Jesus a cas mannangisalacantayo, a makitada a naragsakda no aramidenda ti pagayatan iti Dios. Ti ebidensya ket adda iti biagda nga uray casano ket naisalacandan. Napasamac laeng dagitoy gapu ta bayat ti Dios imbaonna a mamatida, napan met iti Dios iti biagda ken insalacanna ida. Gapu ta insalacanna ida, makitada a ti pammatida ket adda ken Jesus. Naamuanda a ti basolda ket awan maitedna a nasayaat cadacuada. Nalawag a ti Dios ket pinilina ida a maisalacan ket idi mangegda iti Evanghelio, ti Dios inaramatna ti Sao ti Dios (ti Biblia) iti biagda ket naisalacanda.

No saancayo a naisalacan, agdenggegcayo a nalaing iti Biblia. Naannadcayo ken nayonan ti cararag ti canayonyo a panagbasa iti Biblia. Agbasacayo nga agbasa iti Biblia. Mabalin nga uray sica ket maisalacan, no inawagannaca ti Dios, babaen iti, Nailentegan a Casuratanna, ti Biblia.

URAY CASANO TI SOBRA A KINADAKES TI NAPALABAS A PANAGBIAGMO, WENNO URAY CASANO IDI TI SOBRA TI KINADAKES A PANAGBASOLMO. BABAEN TI ENTERO NGA ASINA LAENG, MABALIN A MAYSA CA MET A NAPILI TI DIOS A MAISALACAN.

Ngem, laglagipem a ti Dios ket armidenna iti isu amin iti tiempona. Isu nga anusam nga urayem ti Apo bayat iti panag-adadalyo iti Biblia.

 

  Naimbag a ti maysa a tao manginanama coma ken aguray a siuulimec iti panangisalacan ni Jehova.
  Un-unoy 3:26

 

  Adda iti Dios ti pannacaisalacanco ken dayawco; ti bato ti kinabilegco, ken ti camangco adda iti Dios. Agtaleccayo kencuana iti amin a tiempo, dacayo nga umili; ibucbocyo ti pusoyo iti sangoananna: ti Dios isu ti camang a maipaay cadatayo.
  Salmos 62:7,8

 

 
  Visitors 5 visitors (64 hits)