The Way 2 Life
  SZERET-E ISTEN TÉGED?
 

K. Néha elgondolkodom arról, hogy szeret-e Isten engem? Ha igazán szeret, miért történik a sok megpróbáltatás és csalódás a világban?

F. A könyvében, a Bibliában, Isten rámutat arra, hogy a vétkeink a megpróbáltatások és csalódások forrása. Az igaz, hogy Isten szeretetét mutatja meg az egész világnak, amint az a Biblia egyik jól ismert versében le van írva:

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Å egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Å benne, el ne veszszen, hanem örök élete legyen. János 3:16

A Biblia azonban meghatározza az Isten szeretetét:

Útálat az Úrnál az istentelennek úta; azt pedig, a ki követi az igazságot, szereti. Példabeszédek 15:9

Mert tudja az Úr az igazak útját; a gonoszok útja pedig elvész. Zsoltárok 1:6

K. De én nem vagyok gonosz. Tisztességes, erkölcsös ember vagyok. Biztos vagyok benne, hogy az életem jócselekedetei messze kiegyenlítik a rosszakat. Hogyan vonatkozhatnak akkor ezek a versek rám?

F. A legerkölcsösebb ember is menthetetlenül bánösnek számít az Isten igazságos törvénye szerint, aki a Pokol felé halad. A Biblia szerint senki sem elég jó ahhoz, hogy a maga erejébÅl a mennybe juthasson. EllenkezÅleg: mindannyian bánösök vagyunk az Isten elÅtt.

A mint meg van írva, hogy nincsen csak egy igaz is; Nincs, a ki megértse, nincs, a ki keresse az Istent. Róma 3:10-11

Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az; kicsoda ismerhetné azt? Jeremiás 17:9

K. Hogyha én olyan bánös vagyok Isten elÅtt, mit fog az Isten tenni velem?

F. A Biblia azt tanítja, hogy a világvégén a bánösök örök kárhozatra jutnak egy helyre, amit Pokolnak hívnak.

Mert táz lobban fel haragomban és leég a Seol fenekéig; megemészti a földet és gyümölcsét, és felgyújtja a hegyek alapjait. Veszedelmeket halmozok reájok, nyilaimat mind rájok fogyasztom. ÉhségtÅl aszottan, láztól emésztetten és keserá dögvésztÅl - a vadak fogait is rájok bocsátom, a porban csúszók mérgével együtt. 5 Mózes 32:22-24

K. Nehéz elképzelni! A Pokol nem valóság, úgy-e? Biztosan a dolgok nem is olyan rosszak!

F. Valójában a Pokol nagyon is valódi és az itt uralkodó állapot szörnyá azok számára, akik nem ismerik el az Úr Jézus Krisztust, mint Megváltójukat. A Biblia ismételten beszél a Pokolról, amely örök és szüntelen szenvedésbÅl áll.

És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a táznek tavába vetteték. Jelenések 20:15

Így lesz a világ végén is: EljÅnek majd az angyalok, és kiválasztják a gonoszokat az igazak közül, És tüzes kemenczébe vetik Åket; ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Máté 13:49-50

... a mikor megjelenik az Úr Jézus az égbÅl az Ä hatalmának angyalaival táznek lángjában, ki bosszút áll azokon, a kik nem ismerik az Istent, és a kik nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangyéliomának. A kik meg fognak lakolni örök veszedelemmel az Úr ábrázatától, és az Ä hatalmának dicsÅségétÅl. 2 Thessalonika 1:7-9

K. Ez borzasztó! Miért teremtette az Isten a Poklot akkor?

F. Pokol igazán borzasztó, de létezik, mert Isten úgy teremtette az embert, hogy felelÅs legyen Isten elÅtt a saját tetteiért, Å azonban bánbe esett és Isten tökéletes igazságszolgáltatása megköveteli, hogy vétkeiért fizessen.

Mert a bán zsoldja halál. Róma 6:23

Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélÅszéke elÅtt, hogy kiki megjutalmaztassék a szerint, a miket e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. 2 Korinthus 5:10

De mondom néktek: Minden hivalkodó beszédért, a mit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. Máté 12:36

K. Ez azt jelenti, hogy a világvégén Isten feltámaszt mindenkit az ítéletre, és a Pokolra juttatja Åket?

F. Pontosan! Hacsak nem találunk valakit, aki megvált minket az örök kárhozat büntetésétÅl és a báneinket magára vállalja. Ez a Valaki maga az Isten, aki a földre jött a Fiában, Jézus Krisztus személyében, hogy viselje Isten haragját mindazokért, akik hisznek Äbenne.

Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, kiki az Å útára tértünk: de az Úr mindnyájunk vétkét Ä reá veté. Ésaiás 53:6

És Ä megsebesíttetett báneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az Ä sebeivel gyógyulánk meg. Ésaiás 53:5

Mert azt adtam elÅtökbe fÅképen, a mit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi báneinkért az írások szerint; és hogy eltemettetett; és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint. 1 Korinthus 15:3-4

Mert azt, a ki bánt nem ismert, bánné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk Å benne. 2 Korinthus 5:21

K. Ön azt mondja, hogy ha hiszek Krisztusban, mint közbenjárómban, aki már bánhÅdött báneimért, akkor nem kell félnem a Pokoltól?

F. Igen, így van! Ha én hiszek Krisztusban, mint Megváltómban, akkor ez azt jelenti, hogy én már álltam Isten ítélÅszéke elÅtt, és Krisztus bánhÅdött helyettem báneimért.

A ki hisz a Fiúban, örök élete van; a ki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. János 3:36


K.
Mit jelent igazán hinni Äbenne? Ha egyetértek a Krisztusról, a Megváltóról szóló bibliai tanítással, akkor részesülök-e az üdvösségben és nem kerülök-e a Pokolba?

F. Krisztusban hinni sokkal többet jelent, mint értelmünkkel elfogadni a Biblia igazságait. Azt jelenti, hogy egész életünket TÅle tesszük függÅvé. Azt jelenti, hogy életünk minden részét a bibliai kegyelemre bízzuk. Szóval, hátat fordítunk báneinknek, és csak Krisztust szolgáljuk, mint a mi Urunkat és Ät követjük.

Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyálöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és Mammonnak. Máté 6:24

Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti báneitek, hogy így eljÅjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétÅl. Apostolok Cselekedetei 3:19

K. Úgy értelmezi tehát, hogy nem lehet más úton megmenekülni a Pokoltól, csak Jézus Krisztus által? Mi fog történni a többi vallás híveivel? A más vallást követÅk mind a Pokolba jutnak?

F. Igen, az bizony igaz! Senki sem menekülhet meg attól, hogy Isten elÅtt felelnie kelljen báneiért. Az Isten megköveteli, hogy a báneinkért fizessünk. Más vallások nem tudnak biztosítani egy helyettesítÅ személyt, aki a híveik báneit magára tudná venni. Krisztus az egyetlen közbenjáró, aki meg tud váltani minket báneinktÅl.

És nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk. Apostolok Cselekedetei 4:12

Mondá néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam. János 14:6

Ha megvalljuk báneinket, há és igaz, hogy megbocsássa báneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól. 1 János 1:9

K. KétségbeejtÅ! Én nem akarok Pokolba kerülni. Mit tudok tenni?

F. Emlékezzen arra: egyedül Isten az, aki segíteni tud. Vesse magát Isten irgalma alá. A reménytelen állapotában báneit látva, kiáltson Istenhez és könyörögjön Ähozzá a szabadításáért.

A vámszedÅ pedig távol állván, még szemeit sem akarja vala az égre emelni, hanem veri vala mellét, mondván: Isten, légy irgalmas nékem bánösnek! Lukács 18:13

... Uraim, mit kell nékem cselekednem, hogy idvezüljek? Azok pedig mondának: Higyj az Úr Jézus Krisztusban, és idvezülsz ... Apostolok Cselekedetei 16:30-31

Mert minden, a ki segítségül hivja az Úr nevét, megtartatik. Róma 10:13

K. Hogyan hihetek Krisztusban, amikor olyan keveset tudok Äróla?

F. Csodálatos ez; Isten üdvözít minket Jézus Krisztus által, hiszen adja a hitet, s így bízhatunk benne. Imádkozzon Istenhez, hogy adjon hitet Jézus Krisztusban, mint az ön Megváltójában.

Mert kegyelembÅl tartattatok meg, hit által; és ez nem tÅletek van: Isten ajándéka ez. Efézus 2:8

Isten különösen a Biblia által adja nekünk azt a hitet. Tehát, ha igazán és komolyan gondolkozik Isten elÅtt az üdvösségérÅl, akkor használjon föl minden alkalmat a Biblia olvasására, tanulására és hallgatására. A Biblia egyedül Isten szava. Ebben a levélben a bibliai idézetek dáltbetükkel vannak nyomtatva, szíves figyelmébe ajánljuk!

Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Róma 10:17

K. Ez azt jelenti, hogy mindent át kell adnom Istennek?

F. Igenis! Isten úgy akarja, hogy alázatosan jöjjünk Ähozzá, báneink és nyomorúságaink bevallásával, hogy hívjük Ät segítségül, és csak Äbenne bízzunk.

Így szól az Úr: hanem erre tekintek én, a ki szegény és megtörött lelká, és a ki beszédemet rettegi. Ésaiás 66:2b

Mint bánösök nagyon szeretjük a bánt. Ezért az Istenhez való könyörgéssel kell kezdenünk, kérve TÅle, hogy heves gyálöletet ébresszen bennünk a báneink ellen. És ha Åszintén akarunk üdvösséget, akkor el fogunk fordulni báneinktÅl, amiben Isten is erÅsít. Tudjuk, hogy báneink miatt a Pokolba jutunk.

Az Isten az Ä Fiát, Jézust elsÅ sorban néktek támasztván, elküldé Ät, hogy megáldjon titeket, mindegyikÅtöket megtérítvén báneitekbÅl. Apostolok Cselekedetei 3:26

K. Nem vagyok még biztos benne, hogy ezt akarom tenni. Szákségem van még egy kis gondolkozási idÅre.

F. Lehet, hogy nincs sok ideje gondolkozni. Lehet, hogy valami történik önnel s nem látja meg a holnapot sem! Amit Isten mondott annak az embernek, aki bízott földi vagyonában és kincseiben, azt mondhatná önnek is:

Bolond, ez éjjel elkérik a te lelkedet te tÅled;... Lukács 12:20

Ugyancsak a Biblia mondja, hogy a világvége jön hamar.

Közel van az Úrnak nagy napja, közel van és igen siet; az Úr napjának szava keserves, kiáltoz azon a hÅs is. Haragnak napja az a nap ... Sofóniás 1:14-15a

Legyetek ti is béketárÅk, és erÅsítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van. Jakab 5:8

K. Valójában ennyire közel vagyunk a harag és ítélet napjához? Megtudhatjuk azt, hogy milyen közel is van a világvége?

F. Igen, igazán közel van. Isten a Bibliában sok adatot közöl és azt mondja, hogy a világvége nagyon közel van.

És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegál ... És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon bizonyságul minden népnek; és akkor jÅ el a vég. Máté 24:12,14

Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Máté 24:24

K. Azon túlmenÅen, hogy ez az Ítélet Napjának ideje, mi egyéb fog még történni a világvégén?

F. Mindazok, akik hittek Jézus Krisztusban, mint Megváltójukban, át fognak változni és dicsÅült, lelki testükben örökre Krisztus mellett lesznek.

Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égbÅl és feltámadnak elÅször a kik meghaltak volt a Krisztusban; Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhÅkön az Úr elébe a levegÅbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk. 1 Thessalonika 4:16-17

Ugyanakkor Isten elpusztítja tázzel a világegyetemet és új eget és új földet teremt, ahol Krisztus fog uralkodni a híveivel örökkön-örökké.

Az Úr napja pedig úgy jÅ majd el, mint éjjeli tolvaj, a mikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévÅ dolgok is megégnek. ...De új eget és új földet várunk az Ä ígérete szerint, a melyekben igazság lakozik. 2 Péter 3:10,13

K. Miért küld Isten ilyen figyelmeztetést felénk?

F. Mint ahogyan Isten figyelmeztette az Åsi Nineve lakosait negyven nappal korábban, hogy el fogja pusztítani a nagy várost, a Biblia figyelmeztet minket is, hogy a világvége is közel van.

És kezde Jónás bemenni a városba egy napi járóra, és kiálta és monda: Még negyven nap, és elpusztul Ninive! Jónás 3:4

K. Mit csinált a nép Nineve városában?

F. A királytól lefelé az utolsó polgárig alázatosan leborultak Isten elÅtt, megtértek a vétkeikbÅl és sírva kérték irgalmát és báneik megbocsátását. A király azt mondta:

Hanem öltözzenek zsákba az emberek és barmok, és kiáltsanak az Istenhez erÅsen, és térjen meg kiki az Å gonosz útáról és az erÅszakosságból, a mely az Å kezökben van! Ki tudja? Talán visszatér és megengesztelÅdik az Isten és elfordul haragjának búsulásától, és nem veszünk el! Jónás 3:8-9

K. Meghallgatta Isten az Å imájukat?

F. Igen, Isten sok ninivei embert megmentett.


K.
Fordulhatok-e még mindig Istenhez kegyelemért, hogy elkerüljem az ítéletet?

F. Igen, van még ideje a megtérésre, bár az idÅ már nagyon, nagyon rövid.

Keressétek az Urat, a míg megtalálható, hívjátok Ät segítségül, a míg közel van. Ésaiás 55:6

Mimódon menekedünk meg mi, hogyha nem törÅdünk ily nagy idvességgel? a melyet, miután kezdetben hirdetett az Úr, azok, a kik hallották, biztosítottak számunkra. Zsidókhoz 2:3

Istennél van szabadulásom és dicsÅségem; az én erÅs kÅsziklám, az én menedékem Istenben van. Bízzatok Ä benne mindenkor, ti népek; öntsétek ki elÅtte szíveteket; Isten a mi menedékünk. Szela. Zsoltárok 62:8-9

 

 
  Visitors 5 visitors (52 hits)